Forslagsstiller er Høyen utvikling Moelv AS. Plankonsulent er Studio NSW v/Line Oustad.  Eiendommen inngår i et område som er regulert til bevaring og som er forutsatt for boligformål. 
Plandokumenter som legges fram ved oppstart: 

Dokumentene  ovenfor er grunnlag for å gi innspill til oppstart av planarbeid.
Uttalelser sendes innen 17. april 2019 på e-post til StudioNSW v/Line Oustad  eller i brev til Studio NSW, Postboks 13, 2301 Hamar.

Andre dokumenter  saken kan sees i innsyn i arkivsaken hos Ringsaker kommune. Området for oppstart av planarbeid kan også sees i PlanInnsyn/Plandialog. Kontaktperson i Ringsaker kommune er planrådgiver Johanne Aasnæs Sørum