Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan få avlastningsopphold på sykehjem for å avlaste deg som har den daglige omsorgen. Du kan søke om avlastning for en begrenset periode dersom omsorgsoppgavene er særlig tyngende og avlastning er avgjørende for å kunne fortsette å gi omsorgen.

 Ringsaker kommune tilbyr avlastningsopphold i alle omsorgsdistriktene. Tilbudet gis etter en individuell vurdering etter søknad.

Avlastningsopphold på sykehjem er vederlagsfritt.