Planområdet ligger i Brumunddal sentrum i området ved Broparken, inntil "Miljøgata" og omfatter ubebygd kvartal inntil Badstuvegen og Brumunda.  Eksisterende bolighus forutsettes revet. 

Endringen skal åpne for å kunne tillate oppføring av bolig og næringsbygg med økte byggehøyder og etasjetall i forhold til  forutsetningen i tidligere reguleringsplan. Byggeområdet er i hovedtrekk uendret fra tidligere reguleringsplan, men det er satt av areal for bredere fortau på hjørnet mot rundkjøringa i Berger Langmoens veg x Ringsakervegen.

Saksframstilling og vedtak kan sees ved innsyn i dokumentene fra kommunestyrets behandling, 3 oktober 2018 sak: 67/18

Dokumentene i saken kan sees i innsynsløsningen for ArkivsakID 17/5462

Eventuelle klage må sendes kommunen innen fristen 3. november 2018. Eventuelle krav om innløsning etter plan og bygningslovens §15-2 eller erstatning §15-3 må være framsatt overfor Ringsaker kommune innen 3 år.