Enheten omfatter:

  • Barneverntjenesten
  • Lavterskeltiltak innenfor samarbeidsarenaen Familiens hus
  • Bosettingstiltak for enslige mindreårige asylsøkere
  • Ungdomskontakten

Barne- og ungdomsvern tilbyr hjelp til barn, ungdom og familier gjennom sine tjenester

Barneverntjenestens tiltaksteam deltar i samarbeidet i Familiens hus, og bidrar i utviklingen av lavterskeltiltak, foreldreveiledning og foreldrekurs.

Barneverntjenesten kan sette inn hjelpetiltak i hjemmet, skaffe hjelp fra andre instanser eller vurdere om barnet eller ungdommen trenger tiltak utenfor egen familie.

Alle som er bekymret for et barns omsorgssituasjon kan kontakte barneverntjenesten. Offentlige myndigheter og helsepersonell har meldeplikt om alvorlig omsorgssvikt. Se forøvrig veiledning og skjema for melding av bekymring.

Ungdom i alder 13 – 23 år kan få tiltak, samtaler eller møte andre ungdommer gjennom Ungdomskontakten. Ungdomskontakten veileder også ungdomsforeldre.

Enslige mindreårige som har søkt asyl i Norge og fått opphold, kan bli bosatt i Ringsaker etter anmodning fra IMDI eller Bufetat