Oppgavene til kommunen i en krisesituasjon er avhengig av type krise og hvem som har hovedansvaret for krisen. Ofte er det politiet gjennom Lokal redningssentral som har det overordnede ansvaret og kommunen er støtteenhet og bistår med ressurser og kompetanse i tillegg til å ivareta egen virksomhet. I visse krisesituasjoner knyttet til kommunens egen virksomhet vil kommunen ha et hovedansvar. 

Kommunens oppgaver i en krisesituasjon 

 • Ta hånd om skadde personer 
 • Yte bistand ved evakuering fra utsatte områder 
 • Skaffe innkvartering og forpleining 
 • Yte forsyningsstøtte til redningsmannskaper 
 • Gi informasjon til pårørende, befolkningen og media om egen virksomhet 
 • Sikre helsemessig trygge næringsmidler, inkludert drikkevann 
 • Sikre nødstrøm ved strømstans ved egne virksomheter 
 • Ta omsorg for personer som har vært utsatt for store påkjenninger 
 • Rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg 
 • Rydde et skadested og yte en innsats for å beskytte miljøet 
 • Verne kulturelle verdier 
 • M.m.

Kommunen har et ansvar for å forebygge at det oppstår situasjoner som krever slik innsats.

Beredskapsplaner

Ringsaker kommunes har utarbeidet beredskapsplaner som omhandler ledelsens oppgaver, dens operative organisering, fullmakter og rutiner for arbeidet i en beredskapssituasjon. Planen er utformet slik at det den skal kunne anvendes uansett hvilken uønsket hendelse kommunen står overfor. Det foreligger også egne fagplaner for hvordan ulike deler av kommunens virksomhet og tjenesteproduksjon skal innrettes i krisesituasjoner. De overordnede planer inneholder føringer også for fag-/delplanene.

Hvert plandokument inneholder oversikt over, de ressursene som disponeres, og hvordan ressursene kan settes inn for å håndtere uønskede hendelser på en effektiv måte.