Tilsyn og tilsynsrapport

 • Eier eller en stedfortreder for eier må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at vedkommende kan vise oss rundt i boligen. Det vil være en fordel om denne personen kjenner boligen. 
 • Du blir varslet om besøk av feieren med lapp i døra eller SMS senest tre dager før besøket. Vi forsøker så langt som mulig å etterkomme den enkelte huseiers ønske om å avtale tid ved varsel om tilsyn. På varsel-lappene er det krysset av for direktenummer til den aktuelle feieren.
 • Helårsbolig med skorstein og ildsted vil bli tilbudt tilsyn ca hvert fjerde år.

Dette sjekker vi ved tilsyn:

 • Om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler
 • Røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
 • Takstige/ plattform

I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet. Etter besøket får du en tilsynsrapport.

Ved avvik:

 • Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten, vil du du få en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når avvik vil bli rettet. 

Feiing fra tak

Du blir varslet om feiing med lapp i døra eller SMS senest dagen før besøket. 

Huskeliste feiing fra tak:

 • Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen og skal være lett tilgjengelige.
 • Er det flere skorsteiner skal det være montert gangbro mellom dem eller trinn til alle skorsteiner. 
 • Hvis skorsteinen er over 120 centimeter høy skal den ha feieluke eller plattform.
 • I de tilfellene hvor det er mer enn 5 meter fra bakke til tak må stigen være festet med godkjent sklisikring.
 • Husk å stenge alle spjeld og ventiler.
 • Har du åpen peis, kan det lønne seg å henge et fuktig klede foran åpningen.
 • Ikke bruk ildstedet denne dagen.
 • Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i piper og ildsteder blir feiet etter behov, og minst en gang hvert fjerde år.
 • Hyppighet fastsettes ut i fra mengde og type sot.

Feiing fra luke på loft

Sørg for at vi får tilgang til loftet. Dersom ikke feieren får tilgang til sotluken, må eier selv sørge for at soten blir tatt ut etter feiing. Denne er som oftest plassert i kjelleren.

Hva koster det?

Under Brannvern på Priser og gebyrer finner du informasjon om kostnader forbundet med feiing. 

Fritak

Ønsker du fritak for feiing og tilsyn kan du søke om dette dersom du oppfyller kriteriene for fritak.


Kriterier for fritak:

 • Ingen ildsteder tilknyttet skorsteinen 
 • Skorsteinen er fysisk stengt, for eksempel med steinhelle over toppen av skorsteinen.
 • Boenheten står ubebodd i mer enn 9 måneder.

Det er ikke mulig å søke fritak for feie og tilsynsavgift for allerede utført feiing og eller tilsyn.

Klagemulighet

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, kan du ta kontakt med kommunen.  Kommunens egen klagenemnd er klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen.