Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte utvalg i Ringsaker. Det skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i alle saker som gjelder dem.

Ungdomsrådet består av representanter fra Brumunddal, Brøttum, Furnes, Moelv og Nes ungdomsskoler samt Ringsaker videregående skole. Rådet har en valgperiode på inntil 2 år. Medlemmer i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Ungdomsrådet kan uttale seg på vegne av ungdom i kommunen, og representanter fra rådet kan stille i møter med utvalgene. Rådet kan invitere fagpersoner som orienterer om kommunens tjenesteområder.

Ungdomsrådet skal være fast høringsinstans i saker som vedrører ungdom i kommunen, og rådet kan selv foreslå saker for utredning til ordfører. Rådet skal motta sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. 

I plansaker kan barn og unges representant orientere, og gi ungdomsrådet muligheter til innspill i saker som har betydning for barn og unge i kommunen.

Reglement for ungdomsrådet