Utgangspunktet for gjeldende reguleringsplan var en gitt hustype, men etter at Hellevik Hus tok over prosjektet er det aktuelt med en annen boligtype. Dette er også en følge av endret etterspørsel i markedet. For byggeområde BK11 må boligene dreies for å tilpasse planene til byggelinjer. Gangveg G5 må da justeres tilsvarende. G5 beholder ca. samme inn- og utgang, og leder ut i et vegetasjonsbelte mot landbruket. G5 vil fortsatt få samme bruk og funksjon som i gjeldende reguleringsplan. 

Plandokumentene kan ses i sin helhet på kommunens hjemmesider.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Eventuell klage kan sendes til kommunen i brev eller e-post. Siste frist for klage 5. mars 2018.

Krav om innløsning etter plan- og bygningslovens §15-2 eller krav om erstatning etter §15-3 må være framsatt ovenfor Ringsaker kommune innen 3 år.