Ønsker du å søke om investeringsmidler hos Innovansjon Norge for byggeprosjekt som skal igangsettes i 2018 er det viktig at fullstendig søknad inkludert alle vedlegg er mottatt på landbrukskontoret innen 20. januar.
Det skal sendes inn elektronisk søknad.

Landbrukskontoret er behjelpelig i søknadsprosessen. Kontaktperson: Gerd Lodden Solberg,
telefon 96942081, e-post gls@ringsaker.kommune.no

Søknaden må inneholde følgende vedlegg
- Driftsplan med investerings- og finansieringsplan
- Næringsoppgave og landbruksskjema siste 2 år.
- Selvangivelse begge ektefeller siste 2 år.
- Tegninger.
- Kostnadsoverslag/tilbud.
- Evt. leiekontrakter jord, evt. avtaler kjøp av grovfor.
- Evt. leiekontrakter melkekvote.

Det er blant annet viktig å merke seg følgende fastsatt i forskrift fra Landbruks- og matdepartementet for midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket: « Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknad om tilskudd er avgjort».

Prioriterte områder:
1a) Grovforbasert husdyrproduksjon. Herunder også gjødsellager og driftsbygninger til aktiv setring.
1b) All økologisk produksjon.
På grunn av makredssituasjonen på sau har denne næringe låg prioritering.
2) Planteproduksjon for salg. Herunder prioriteres potet,-grønnsak, frukt-og bærproduksjon foran tørkeanlegg for kornproduksjon.
3) Kraftfôrkrevende produkskjoner der omlegging til frittgående høner prioriteres.

Ikke prioriterte tiltak/områder
-På grunn av markedssituasjonen gis det ikke tilskudd til kylling, egg eller svineproduksjon.
- Re-investering i/utskifting av mjølkerobot er ikke prioritert.

Ved tildeling av midler til byggeprosjektet
- Prosjektet må være byggemeldt/omsøkt til kommune før delutbetaling kan finne sted.
- Det kan gis inntil 35 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt 2 mill. kr. Satser som er oppgitt er maksimalsatser. På grunn av stor etterspørsel etter tilskudd, pratiseres det utstrakt avkorting av tilskudd.
- Det er mulig å få delutbetiling av tilskudd og lån under byggeprosessen
- Det er mulig å legge ned egeninnsats i prosjektetene. Egeninnsats dokumenteres med timelister og godkjennes med kr 350 per time. Bruk av egne maskiner kan godkjennes i.h.h.t. gjeldende “Leiekjørings- og maskinleieprisliste” fra Norsk Landbruk.
- Det skal søkes om ferdigattest til Kart- og byggesak før bygget tas i bruk.
- Landbrukskontoret skal foreta en sluttbefaring og det skal levers byggeregnskap for prosjektet før hele tilskuddet kan utbetales.

Det kan forventes svar på søknaden fra Innovasjon Norge i løpet av april 2018!

Link til søknadsskjema.