Priser og gebyrer 2019

Alarmsentral Brann Innlandet (110) automatiske alarmmottakere

(Jf. artene 1632, 1640 og 1654, virksomhetsområde 60 og tjenestene 3380, 3381 og 3390)

Satser for tilknytning til Alarmsentral Brann Innlandet (110)/Lokalt brannvesen sine automatiske alarmmottak er ekskl. mva, med unntak av prisgruppe 6 som er inkl. mva.

 1. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 1
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.: kr 802
  Bygg med bruksareal (BRA) på inntil 300 m2 

 2. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 2
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. kr 1 598
  Bygg med bruksareal (BRA) på 300 m2 - 500 m2
  Kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/forsamlingslokaler, museer
  Skoler med salet bruksareal (BRA) under 5000 m2
  Sykehjem/institusjon med mindre enn 100 senger
  Næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger
  Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1200 m2, gjelder ved detekterte fellesarealer
  Politi-/ambulanse-/brannstasjoner, Rådhus/kommunehus og tinghus/rettsbygninger
  Omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter
  Borettslag/sameie med mindre enn 20 leiligheter

 3. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 3
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. kr 2 400
  Bygg med bruksareal (BRA) på 500 m2-1200 m2
  Inntil to bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1200 m2
  Skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5000 m2
  Sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger
  Næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer
  Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1200 m2-7500 m2, gjelder ved detekterte fellesarealer
  Idrettshaller
  Omsorgsboliger med 20-50 leiligheter
  Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter
  Garasjeanlegg inntil 5000 m2
  Borettslag/sameie med 20-50 leiligheter

 4. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 4
  Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. kr 3 202
  Bygg med bruksareal (BRA) på 1200 m2-7500 m2
  Inntil tre bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m2
  Omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter
  Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med 20-50 leiligheter
  Garasjeanlegg over 5000 m2
  Borettslag/sameie med mer enn 50 leiligheter

 5. Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 5
  Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. kr 4005
  Kjøpesenter, mer enn 20 butikker
  Storindustri med bruksareal (BRA) over 7500 m2
  Sykehus
  Inntil fire bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m2
  Leilighetsbygg/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer
  Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter 

 6. Brannalarm, privatbolig/leilighet, kvartalsavgift prisgruppe 6 (pris inkl. mva) 
  Brannalarm, forutsatt spesiell godkjenning av lokalt brannvesen kr 1 082

 7. Brannalarm, gårdsbruk/landbrukseiendommer, kvartalsavgift prisgruppe 7
  Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.
  Brannalarm kr 900

 8. Innbrudd kommunale bygg, kvartalsavgift prisgruppe 8
  Kunden må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å rykke ut på alarmen.
  Prisen gjelder pr. bygg kr 403

 9. Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 9
  Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen
  Prisen gjelder for første heis kr 802

 10. Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 10
  Gjelder btgg der det er overført andre alarmer til 110-sentralen
  Prisen gjelder pr. heis kr 403

 11. Tilknytningsgebyr brannalarm kr 2 500
  (Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet)

 12. Tilknytningsgebyr heisalarm kr 1 250
  (Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet) 

 13. Endringsgebyr kr 1 000
  (Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet)
  Eierskifte
  Konvertering av alarmsender
  Endring av innganger/tillegg av innganger

 14. Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl. 07.00-21.00): kr 5 000
  Unødige alarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet

 15. Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl. 21.00-07.00, helger og helligdager: kr 6 000
  Unødige alarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet

 16. Gebyr ved unødig alarm privat, deltidsbrannvesen:  5,7*rettsgebyr
  Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet

 17. Gebyr ved unødig alarm privat, heltidsbrannvesen: 3,26*rettsgebyr
  Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet

Rabattsatser for storkunder:
Kunder med 5 objektadresser eller mer: 15 % rabatt
Gjelder ikke tilknytningsgebyr, endringsgebyr og gebyr ved unødig alarm (prisgruppe 11-17)

Ambulerende skjenkebevilling

(Jf. artene 1626, virksomhetsområde 11, tjeneste 2426)

For bevilling til skjenking ved en bestemt anledning betales høyeste tillatte gebyr, jf. forskrift av 8.6.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk mv., kap. 6. bevillingsgebyr: Kr 360

Avløp

(Jf. artene 1640 og 1641, virksomhetsområde 62, tjeneste 3530)

Lovhjemmel: Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner, vedtatt av Ringsaker kommunestyre med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.5.1974 og forskrift om begrensning av forurensning.

I tillegg kommer 25 % mva.

Abonnementsgebyr, pr bo-/hytte-/næringsenhet: kr 638,40
Forbruksgebyr, for avløp pr m3 målt forbruk: kr 35,84

Tilknytningsavgift
For bolig, pr boenhet inntil 70 m2: kr 25 175
For bolig, per boenhet > 70 m2kr 41 947
For hytte, pr boenhet: kr 33 558
Bebyggelse utover boliger, fritidsboliger, betales pr m2kr 267,31

For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler, og alle isolerte lager, herunder kjøle- og fryserom, er satsene for engangsgebyr for tilknytning fastsatt til 20 % av satsene som øvrig bebyggelse.

Betalingsbetingelser: For nybygg blir krav om tilknytningsavgift utsendt når søknaden er godkjent. Tilknytningsavgiften beregnes etter de satser som gjelder på godkjennelsestidspunktet. For tilbygg sendes krav om tilknytningsavgift sammen med krav om byggegebyr, og avgiften beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet saken registreres. Årsavgiften faktureres fire ganger årlig, jf. nærmere bestemmelser i økonomireglementet.

Brannvern

Kontroll eller feiing av pipeløp og utrykningsgebyr

Beløp (Jf. artene 1632, 1640 og 1654, virksomhetsområde 60 og tjenestene 3380, 3381 og 3390)

Lovhjemmel: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002, § 28.


For alle avgiftene med unntak av utrykningsbegyr og gebyr for automatiske brannvarslingsanlegg for kommunale enheter, gebyr for salg av fyrverkeri og instruktørsats kommer i tillegg 25 % mva.

Avgift for feiing pr. pipeløp i bolig kr 447 
Brannsjefen bestemmer feiehyppighet. Satsen er oppgitt ut i fra årlig feiing. Skorsteiner med registrert feiehyppighet på annethvertår betaler halvparten og feiehyppighet hvert fjerde år betaler 1/4-del hvert år. Tilsvarende hvert 6. og 8. år med henholdsvis 1/6 og 1/8 avgift (art 1640). 


Avgift pr. boenhet for tilsyn av fyringsanlegg i bolig: kr 217
Beløpet innkreves hvert år.
Tilsyn foretas omtrent hvert åttende år. (art 1640). Avgiften gjelder boenheter som har fyringsanlegg som baserer seg på forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel (art 1640).

Avgift for feiing pr. pipeløp i fritidsbolig: kr 31
Feiing gjennomføres hvert 15. år (art 1640). Beløpet innkreves hvert år. Hyppigere frekvens kan bestilles. Avgiften økes da tilsvarende. For eksempel hvert 5. år gir 3 ganger så høy avgift.

Avgift pr. fritidsbolig for tilsyn av fyringsanlegg: kr 116
Beløpet innkreves hvert år. Tilsyn foretas hvert 15. år (art 1640). Avgiften gjelder enheter som har fyringsanlegg som baserer seg på forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel. (art 1640)

Feiing av fyrkjeler og fjerning av blanksot/fuglereir faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time (art 1654): kr 611

Feiing av røykkanaler og skorsteiner knyttet til industrianlegg faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time (art 1654) kr 611

Arbeidsoppdrag som ikke naturlig faller inn under utrykningsplikten for brannmannskaper faktureres etter medgått tid pr. brannmann. (For eksempel fylling av basseng og spyling av plasser.) kr 611

Bruk av brannbil/tankbil på oppdrag som ikke faller inn under utrykningsplikten: kr 611

Instruktør på kurs eller annen undervisning som ikke faller inn under opplysningsplikten og brannvesenet ikke er arrangør, faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time (art 1620) kr 1 222

Gebyr pr. utsalg for saksbehandling og kontroll ved salg av fyrverkeri (art 1623).
Gebyret faktureres når tillatelse gis. Avslag faktureres med halv pris kr 3 100

Barnehage

(Jf. Art 1600, virksomhetsområde 20 og tjeneste 2010)

Foreldrebetaling pr måned (11 måneder pr år) hele plasser 
(1.1.-31.7.2019)

Dager pr uke:
5 dager: kr 2 990
4/5 dager: kr 2 866
4 dager: kr 2 741
3/4 dager: kr 2 422
3 dager: kr 2 096
2/3 dager: kr 1 744
2 dager: kr 1 527
1/2 dager: kr 1 211
1 dag: kr 901

Foreldrebetaling pr måned (11 måneder pr år) hele plasser 
(1.8.-31.12.2019)

Dager pr uke:
5 dager: kr 3 040
4/5 dager: kr 2 913
4 dager: kr 2 785
3/4 dager: kr 2 461
3 dager: kr 2 130
2/3 dager: kr 1 822
2 dager: kr 1 551
1/2 dager: kr 1 231
1 dag: kr 915


Søskenmoderasjon:
30 % for barn nr 2, 50 % for barn nr 3 og følgende.

Det er innført 2 moderasjonsordninger etter forskrift om foreldrebetaling

Den første moderasjonsordningen gjelder redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens samlede kapital- og personinntekt for første barn.

Søskenmoderasjon på 30 % og 50 % settes ut fra prisen for første barn. Med gjeldende makspris fra 1.1.2019 for en heltidsplass er innslagspunktet kr 548.167 i inntekt pr. år for å komme inn under ordningen. Med gjeldende makspris fra 1.8.2019 for en heltidsplass er innslagspunktet kr 557.333 i inntekt pr. år for å komme inn under ordningen.  

Den andre moderasjonsordningen gjelder fritak for foreldrebetaling for 20 timer pr. uke for 3-, 4- og 5- åringer. Denne ordningen utvides fra 1.8.2019 til også å gjelde for 2-åringer.

Fra 1.1.2019 er innslagspunktet kr 533.500 og fra 1.8.2019 er innslagspunktet kr 548.500.

Satsene for foreldrebetaling følger forskrift om foreldrebetaling. For 2019 endrer disse seg i to omganger i henhold til satser gitt i statsbudsjettet for 2019.

Juli er betalingsfri måned. 


Enkeltsalg opphold pr dag
Enkeltdager heldagsplass (inntil 9 timer daglig): kr 357
Søskenmoderasjon gjelder ikke ved salg av enkeltdager.

Kostpenger pr måned (11 måneder pr år) hele plasser
Dager pr uke:
5 dager: kr 319
4/5 dager: kr 283
4 dager: kr 255
3/4 dager: kr 224
3 dager: kr 193
2/3 dager: kr 159
2 dager: kr 125
1/2 dager: kr 79
1 dag: kr 65

Ved salg av enkeltdager og enkelttimer er kostpenger inkludert i prisen.

Biblioteket

(Jf. artene 1621, virksomhetsområde 57, tjeneste 3700)

a) Det sendes tre purringer fra biblioteket med følgende frister og gebyrer

1. purring
Frist 14 dager
Gebyr pr kort: kr 20

2. purring
Frist 14 dager
Gebyr pr kort: kr 40

3. purring
Frist 14 dager
Gebyr pr kort: kr 60

Utsendelse av 1. purring skjer umiddelbart etter forfall for reservert materialer og 2 uker
etter forfall for øvrig materiale.

b) Ved manglende innlevering etter 3. purring sendes erstatningskrav i henhold til det
lånte materialets verdi pluss gebyrer. I tillegg blir kortet sperret og fordringen registrert i
kommunens faktureringssystem og kommunens innfordringsreglement følges.

c) Utsendelse av lånekort ved registrering er gratis, jf. Lån om folkebibliotek § 1.

Erstatning for tapt/ødelagt lånekort: kr 20

Kopierings- og utskriftstjenester
25 % mva. er inkludert i prisene

Pr stk. A4 svart/hvitkopi: kr 5
Pr stk. A4 fargekopi: kr 10
Pr stk. A3 svart/hvitkopi: 7
Pr stk. A3 fargekopi: kr 15
Utskrift fra publikums-pc pr stk. A4. Ensidig svart/hvitkopi: kr 5
Scanning av dokumenter pr stk. A4: kr 10

Salg av bærenett
25 % mva. er inkludert i prisen
Miljøvennlig bærenett: kr 25

Byggesaksbehandling - bygningskontroll

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 63, tjeneste 3020)

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1 og forskrift til plan- og
bygningsloven om godkjenning av foretak for ansvarsrett § 18.
Forurensingsforskriftens § 11-4.
Avfallsforskriftens § 15.

Definisjoner:
Bruksareal = som fastlagt i NS 3940
Pbl. = Plan- og bygningsloven

 1. Nye, rene boligbygg: kr 16 000
  Inneholder boligbygget (også boligbygg i kombinasjon med for eksempel forretningsbygg) mer enn en selvstendig boenhet, betales pr enhet fra og med enhet nr. to: kr 8 000

  2. Nye fritidsboliger: kr 16 000
  Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales pr enhet fra og med enhet nr. to: kr 8 000

  3. Annet
  a) Alle andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, anneks under bygging og
  hovedombygging etter bruksareal:
  For inntil 30 m2, fast sum: kr 3 400
  31-200 m2, tillegg pr m2kr 60
  201-600 m2, tillegg pr m2kr 50
  Alt over 601, tillegg pr m2kr 30
  b) Ved bruksendring og ved oppføring av uisolerte lagerbygg betales 50 % av satsene etter 3a.
  c) Ved bruksendring uten ombygging, dvs. som ikke krever fysisk arbeid betales 25 % av satsene etter 3a.

  4. For driftsbygninger i landbruket
  For nybygg, endringsarbeider og tilbygg/påbygg betales halvparten av satsene i pkt. 3 med følgende maksbeløp:
  Tiltak etter plan- og bygningsloven § 20 – 3: kr 16 400
  Tiltak etter plan- og bygningsloven § 20 – 4: kr 8 200

  5. Behandling av søknader vedr. forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, mindre tilbygg som inngangsparti mv. (< 15 m²), skjermtak, fasadeendring bolig/fritidsbolig, riving av bygning på bolig-/fritids-/landbrukseiendom, bygningstekniske installasjoner i bolig/fritidsbolig (unntatt pipe/ildsted), gjerde, skilt og reklameinnretning, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass og andre mindre tiltak som ikke kan måles etter areal: kr 2 000

  6. Behandling av søknader vedr. lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendring næringsbygg, riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg), bygningstekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større terrenginngrep, veger, større P-plasser og andre større tiltak som ikke kan måles etter areal: kr 8 200

  7. Behandling av søknad om deling av eiendom: 
  For etablering av ny matrikkelenhet: kr 5 000
  For søknader med flere matrikkelenheter betales pr. enhet fra og med enhet nr. 2: kr 2 500
  I tillegg kommer egne gebyrer knyttet til ev. kart- og oppmålingsforretning.

  8. Saksforberedelse til planutvalget for søknad om dispensasjon fra arealplaner mv.: kr 7 000

  9. Søknad om dispensasjon fra arealplaner mv. som avgjøres ved administrativ behandling: kr 3 700

  10. Saksbehandling og kontroll av utslipp fra mindre avløpsanlegg
  - Søknad om utslippstillatelse for anlegg > 50 pe (+ annonsekostnader): kr 8 000
  - Rammetillatelser/avløpsplaner (+ annonsekostnader): kr 8 000
  - Søknad om utslippstillatelse for anlegg 11- 50 pe: kr 5 000
  - Søknad om utslippstillatelse for anlegg 1-10 pe: kr 4 200
  - Endringer/omgjøringer av avløpsanlegget: kr 3 500

  11. Tilsyn
  10 % av byggesakgebyret innkreves for tilsyn. Dersom kommunen finner det nødvendig, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning.

  12. Overtredelsesgebyr
  I hht. Plan- og bygningsloven kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr. Størrelsen på overtredelsesgebyret avgjøres i den enkelte sak, minstegebyr er kr 5 000.
  Maks. gebyr mv. framgår av Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften).

  13. Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kemnerkontoret etter regningsoppgave fra enheten.

Etablererprøven for serveringssted

(Jf. artene 1623, virksomhetsområde 30, tjeneste 2426)

For å dokumentere kunnskap innen angitte områder, skal serveringsstedets styrer
avlegge etablererprøve for serveringssted, jf. Forskrift av 18.1.2000 om etablererprøve –
serveringssted: kr 437

Fellingsavgift

(Jf. artene 1623, virksomhetsområde 61, tjeneste 3602)

Avgiften bestemmes med grunnlag i de sentralt fastsatte øvre rammer.

a) Fellingsavgift for elg
Voksent dyr: kr 562 
Kalv: kr 331

b) Fellingsavgift for hjort
Voksent dyr: kr 430 
Kalv: kr 261

Frikjøp av parkeringsplasser

(Jf. art 3770, virksomhetsområde 62, tjeneste 3320)

Per parkeringsplass: kr 190 000

Fysioterapibehandling

Egenandel fysioterapi

Takst A1a) Undersøkelse ved igangsetting av behandlingsopplegg, inntil 30 min kr 173
Takst A1b) Tillegg for varighet utover 30 min, jfr. takst A1a kr -
Takst A1c) Undersøkelse ved igangsetting av behandlingsopplegg hos fysioterapeut, inntil 30 min kr 173
Takst A1f) Tillegg for varighet utover 30 min, jfr. takst A1d kr -

For øvrige takster vises til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m., kapittel III.

Gravemelding

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 62, tjeneste 3320)

Behandlingskompensasjon pr gravemelding: kr 3 320

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester omfatter hjemmesykepleie (inkludert bistand fra psykiatriske sykepleiere), hjemmehjelp personlig stell, hjemmehjelp, praktisk bistand og vaktmestertjenester.

a) Betalingsordningen for hjemmetjenester baserer seg på en timepris tilsvarende selvkost for de aktuelle tjenestene.

Hjemmetjenester
Hjemmehjelp, timesats: kr 289
Vaktmestertjenester, timesats: kr 311

b) Hjemmesykepleie og hjemmehjelp personlig stell er gratis, jf. Lov om hjemmetjenesten i kommunen § 1-3 og lov om sosiale tjenester § 4-2

c) For hjemmehjelp praktisk bistand gjelder maksimumssatser gradert etter brukernes inntekt, dvs. husstandens samlede netto inntekt før særfradrag ved siste skatteligning. Til husstanden regnes ektefelle/samboere og i tillegg barn under 18 år dersom hjelpen ytes på grunnlag av barnets pleie- og omsorgsbehov. Hjelpestønad til hjelp i huset skal tillegges inntekten, mens hjelpestønad til tilsyn og pleie, omsorgslønn og skattefri inntekt ikke skal tas med i beregningsgrunnlaget.

Hjemmehjelp praktisk bistand – maksimumssats pr mnd
Netto inntekt inntil 2G: kr 210
Netto inntekt 2G-3G: kr 849
Netto inntekt 3G-4G: kr 1 701
Netto inntekt 4G-5G: kr 2 553
Netto inntekt over 5G: kr 3 393

Bruker skal for hver måned faktureres for det gunstigste alternativ mellom selvkost regnet ved reelt forbruk av tjenestene og maksimumssatsen, dvs. der total selvkost summert for alle hjemmetjenester overstiger maksimumsgrensen, legges denne til grunn ved fakturering.

Husleie hår- og fotpleie

(Jf. Art 1630, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2530 og 2540)

Dagleie av rom: kr 175

Husleie kommunale utleieboliger

(Jf, art 1630, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2650)

I løpende husleieforhold foretas årlig regulering av husleien tilsvarende endringer i konsumprisindeksen i tiden etter siste regulering. Reguleringen skal for øvrig skje i hht. Husleielovens kapittel 4 og kontrakt. Husleien reguleres alltid ved ny kontraktinngåelse og Ringsaker kommune tar utgangspunkt i «gjengs leie».

Tap av nøkkel/nøkkelkort - pr. stk.: kr 400

Husleie kommunale bygg

(Jf. art 1630, virksomhetsområde 81, tjeneste 1300, 2210, 2220, 2650, 2652, 2320, 2330 og 3860) 

I løpende leieforhold foretas årlig regulering av leien tilsvarende endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste regulering. Leien reguleres alltid ved ny kontraktsinngåelse, og Ringsaker kommune tar utgangspunkt i «gjengs leie».

Treningsleie, gymsal uten tilgang til garderober på Kilde og Jølstad skole – pr. time: kr 130
Utleie av Salen på Sund uten vask – pr. dag: kr 1 000
Utleie av Salen på Sund med vask – pr. dag: kr 1 850

Kart- og oppmålingsarbeid/Eierseksjonering

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 63 og tjeneste 3030)
Lovhjemmel: Matrikkelloven § 32, forskriftene § 16. (Nytt fra 1.1.2010)

 1. Opprettelse av matrikkelenhet og opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

  NB: Ved opprettelse av matrikkelenhet kommer også gebyrer etter Plan- og bygningsloven, ev. gebyr i hht. Jordloven, samt tinglysningsgebyr i tillegg.

  1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn
  Areal fra 0-250 m²: kr 13 800
  Areal fra 251 – 2 000 m²: kr 21 900
  Areal fra 2 001 m² - 10 000 m² - tillegg pr påbegynt da.: kr 2 000
  Areal fra 10 001 m² - tillegg pr påbegynt da.: kr 900
  Landbruksareal eller areal til allmennyttige formål. Pris etter anvendt tid, jf. pkt. 8, med minstepris 3 timer. Begrenset oppad til halvt gebyr av beløpene ovenfor. Punktfeste uten innmåling i marka, minstepris 3 timer.

  1.2. Opprettelse av grunneiendom fra festegrunn
  Der ett eller flere grensepunkt må nybestemmes i marka: kr. 21 900
  Der alle grensepunkt er koordinatbestemt (landsnett eller lokalt nett): kr. 11 000

  1.3. Oppretting av grunneiendom og festegrunn som tilleggsareal
  Areal fra 0-200 m²: kr 10 000
  + pr påbegynte 100 m²: kr 1 000

  1.4. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
  Areal fra 0-250 m²: kr 13 800
  Areal fra 251 – 2 000 m²: kr 21 900
  Areal fra 2 001 m² - 10 000 m² - tillegg pr påbegynt da.: kr 2 000
  Areal fra 10 001 m² - tillegg pr påbegynt da.: kr 900

  1.5. Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon
  Areal fra 0-50 m²: kr 6 500
  Areal fra 51-250 m²: kr 9 600
  Areal fra 251-2.000 m²: kr 11 900
  Areal fra 2001 m² - økning pr påbegynt da.: kr 700

  1.6. Oppretting av anleggseiendom
  Gebyr som for oppretting av grunneiendom
  Volum fra 0-2000 m3kr 23 000
  Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3kr 1 100

  1.7. Registrering av jordsameie
  Gebyr som for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.


  2. Grensejustering
  2.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (Maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
  Areal fra 0-250 m2kr 4 700
  Areal fra 251-500 m2kr 8 000

  2.2. Anleggseiendom
  For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum,
  men den maksimale grensen settes til 1000 m³. Kr 11 000

  3. Arealoverføring
  3.1. Grunneiendom, festeeiendom og jordsameie
  Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
  Areal fra 0-200 m2kr 10 700
  + påbegynte 100 m2kr 1 000

  3.2. Anleggseiendom
  For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
  Volum fra 0-2000 m3kr 22 000
  Volum fra 2001 m3, tillegg pr påbegynt 1000 m3kr 1 000

  4. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
  Gjelder også saker hvor det foreligger målebrev med lokale koordinater for eiendommen, men det er en forutsetning at det er minst 2 sikre punkter i marka og at eiendommen faktisk kan rekonstrueres ut fra målebrevet.
  For inntil 2 punkter: kr 2 200
  For overskytende punkt, pr punkt: kr 650

  5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /eller klarlegging av rettigheter
  Gjelder også saker hvor det foreligger målebrev uten koordinater.
  For inntil 2 punkter: kr 4 700
  For overskytende punkter, pr punkt: kr 1 000
  Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
  Gebyr etter pkt. 5 skal ikke overstige gebyr etter pkt. 1.1 for samme sak.

  6. Landbruksareal eller areal til allmennyttige formål
  Pris etter anvendt tid, med minstepris 3 time, jf. pkt. 8
  Begrenset oppad til halvt gebyr av beløpene ovenfor, pkt. 1-4.

  7. Avbrudd i oppmålingsforretning etter matrikulering
  Gebyr for gjennomført arbeid for saker som blir trukket før den er fullført, eller til slutt må avvises, f.eks. påbegynt oppmålingsforretning som ikke lar seg matrikkelføre pga. endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

  8. Timepris

  Ved fakturering etter timepris er minstegebyret 3 timer: kr 850

  9. Urimelig gebyr
  Dersom gebyret åpenbart er urimelig eller vanskelig å fastsette i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaveren kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

  10. Innhenting av nødvendig opplysninger fra grunnboka m.m.
  Faktiske utgifter viderefaktureres til rekvirent.

  11. Betalingsbetingelser

  Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet og gebyret kreves inn etterskuddsvis.

  12. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
  Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

  13. Utstedelse av matrikkelbrev
  Matrikkelbrev inntil 10 sider: kr 175
  Matrikkelbrev over 10 sider: kr 350
  Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

  14. Tinglysning av eldre, registrert festegrunn
  Gjelder festegrunn som er matrikulert, men mangler grunnboksblad.
  Gebyr etter medgått tid, minstepris 3 timer. Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.

  15. Eierseksjonering
  Gebyr etter Lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr. 65.

  15.1 Inntil 2 seksjoner: kr 5 000
  Fra og med 3. seksjon: kr 500

  15.2 Reseksjonering: kr 5 000
  Medgått tid utover 5 timer, pr. time: 850

  15.3 Befaring
  Hvis det i forbindelse med seksjonering/reseksjonering er nødvendig med befaring, betales det i tillegg pr. time, jf. pkt. 8.
  Eventuelt gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjonen kommer i tillegg, jf. pkt. 1.5.

Kartkopiering og kartproduksjon

(Jf. art 1650, virksomhetsområde 63, tjeneste 3030)

1. Etter medgått tid. I tillegg kommer 25 % mva. Timepris: kr 850

2. Digitale kartdata for tekniske kart.
Priser iht. prinsipper og retningslinjer i GEOVEKST. Kartdataene kan ikke brukes til produkter for kommersielt salg. Før salg av kartdata skal det inngås særskilt avtale med kommunen. Kartene kan ikke digitaliseres uten at det er inngått avtale med kommunen.

Kommunale vigsler

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 10, tjeneste 1007) 

Gebyr for vigsel på fredager i tidsrommet kl 10.00-14.00 i kommunens ordinære lokaler: kr. 0,- 

Gebyr for vigsel utenom kommunens ordinære lokaler og utover ordinære åpningstider, jr. forskrift om kommunale vigsler av 18.9.2017:   kr 1.500,- 

 

Kopieringstjenester - servicesenteret

(Jf. artene 1650, virksomhetsområde 71, tjeneste 1220)

25% mva er inkl. i prisene.

Pr stk. A4 svart/hvitkopi: kr 5
Pr stk. A4 fargekopi: kr 10
Pr stk. A3 svart/hvitkopi: kr 7
Pr stk. A3 fargekopi: kr 15
Utskrift fra publikums-pc pr stk. A4. Ensidig svart/hvitkopi: kr 5
Scanning av dokumenter pr stk. A4: kr 10

Kultur

(Jf. art 1632, virksomhetsområde 55, tjeneste 3245, 3810 og 3860)

Kulturbygg - leie
Moelv og Tingnes kulturhus – sal m/scene
Offentlige fester, messer og profesjonelle kulturarrangementer: kr 4 300
Ikke-kommersielle kulturaktører: kr 2 150
Andre lokaler i tilknytning til kulturbyggene: kr 1 100
Moelv og Brumunddal fritidsklubb – sal med birom: kr 2 150

Teatersalen i Brumunddal
Offentlige fester, messer, profesjonelle kulturarrangører: kr 6 450
Ikke-kommersielle kulturarrangører: kr 2 150
Utleie foaje, greenroom: kr 1 100
Utleie av gratis øvingslokaler i en sammenhengende periode på mer enn fem dager, som utelukker andre leietakere/arrangement, vil bli belastet med kr 4 200 for Moelv og Tingnes kulturhus
og kr 6 300 i Teatersalen pr uke salen beslaglegges.

Idrettshaller
Treningsleie pr time: kr 370
Treningsleie styrkerom/oppvarmingssal pr time: kr 125
Kamper og andre inntektsbringende arrangementer: kr 740
Halv leiepris man-fre 16.00-17.00 og 21.00-22.00.
Brøttumshallen er en 2/3-hall, og ovennevnte tall justeres ut fra det.  
Leie av kun toaletter/garderobe: kr 370

Prøysenhuset
(Priser på inngangsbilletter er inkl. 12 % mva.)
Voksne: kr 120
Pensjonister/studenter: kr 90
Barn: kr 65
Familie, foreldre m/egne barn under 16 år: kr 280

Årskort:
Voksne: kr. 260
Pensjonister/studenter: kr. 165
Barn: kr. 135
Familie, foreldre m/egne barn under 16 år: kr 550
Gruppepris – voksne mer enn 10 personer: kr 115
Gruppepris – barn mer enn 10 personer: kr 55
Gruppepris – pensjonister mer enn 10 personer: kr 90

Leie av lokaler
Prøysensalen for næringslivet m/lydtekniker
Halv dag: kr 3 800
Hel dag: kr 7 600
Kveld: kr 5 300

Prøysensalen for lag/foreninger m/lydtekniker
Halv dag: kr 2 110
Hel dag: kr 3 350
Kveld: kr 4 750

Formidling kommer i tillegg.

Kafé Julie
Dagtid: Kuvertpris på mat
Kveldstid (i tillegg til kuvertpris på mat): kr 1 660

Møterom
Biblioteket (maks 10 personer)
Halv dag (hverdager): kr 850
Hel dag (hverdager): kr 1 150
Kveld (alle dager): kr 1 600

Tegnerommet (maks 20 personer)
Biblioteket (maks 10 personer)
Halv dag (hverdager): kr 850
Hel dag (hverdager): kr 1 150
Kveld (alle dager): kr 1 600

Galleriet (ved Teskjekjerringa)
Kveld (alle dager): kr 2 700

Kommersielle arrangører iberegnes et tillegg på 10 % av eventuelt billettsalg.

Ved spesielle arrangementer, som for eksempel Prøysenfestivalen og Jul i Prøysen, gjelder egne priser.

 

Friluftsområdene Mo gård og Husebyparken
Ved leie av friluftsområdene hvor det kreves tilrettelegging av vaktmester eller tilsynsvaktmester, skal dette faktureres etter medgått arbeidstimer pr time: kr 370
Ved bruk av strøm skal dette faktureres etter dagsats: kr 125

Inventar og løsøre
Noe inventar og løsøre i kulturbyggene leies ut gratis, men det skal betales for medgått tid til å finne fram/ta imot utstyr: kr 370
Leietaker er ansvarlig for å erstatte eventuell skade på utstyret. Kommunen avgjør til enhver tid hvilket utstyr som kan leies ut gratis. 

Renhold og rydding
Ved betaling av ordinær leie er vask inkludert.
Dersom et utleieobjekt etter bruk av en leietaker krever ekstraordinært renhold, kan leietaker kreves for smusstillegg: kr 1 540
Rådmannen kan i særlige tilfeller, for enhver leietaker, innvilge redusert eller gratis leie, men det skal i slike tilfeller alltid betales for vask: kr 925
Det kreves ikke leie for kulturorganisasjoner øvelser/møter/tilrettelegging for arrangement i kulturlokalene. Dersom et utleieobjekt etter bruk av en leietaker krever ekstraordinært renhold eller rydding, kan leietaker kreves for smusstillegg: kr 1 540 
I tillegg vil tilsynsvaktmesterens merarbeid faktureres etter medgåtte arbeidstimer pr time: kr 370
Tilsynsvakt rapporterer i slike tilfeller til konsulent for idrettshaller og kulturbygg.

Minibuss
Ved ledig kapasitet kan 9-seters bil/minibuss leies av andre kommunale virksomheter og frivillige organisasjoner for transport av funksjonshemmede. Minibussen er tilpasset rullestolbruker, og det kreves førerkort klasse B. Leieprisen er pr km inklusive drivstoff: kr 6,80
Kontraktfestet leie som avbestilles mindre enn 14 dager før arrangementsdato faktureres med 50 % av avtalt leiesum.

Kulturskolen

(Jf. art 1600, virksomhetsområde 56, tjeneste 3830)

a) Avdeling musikk, semesteravgift
Elever: kr 1 470
Instruktør kor/korps for 1 time pr uke: kr 3 375
Dirigent kor/korps for 1 time pr uke: kr 8 610
Musikklek/førskole: kr 830
Medlemmer av barnekor/samspillgruppe/rockeverksted – med elevplass: kr 540
Medlemmer av barnekor/samspillgruppe/rockeverksted – uten elevplass: kr 1 470
Gitargrupper: kr 1 470

b) Avdeling barne- og ungdomsteater, semesteravgift for elever
Barneteater 1: kr 1 700
Barneteater 2: kr 2 154
Ungdomsteater: kr 2 935

c) Avdeling visuell kunst, semesteravgift for elever: kr 1 470

d) Avdeling dans, semesteravgift for elever
45 minutter 1 gang i uken: kr 1 470
45 minutter 2 ganger i uken: kr 2 620
60 minutter 1 gang i uken: kr 1 700
60 minutter 2 ganger i uken: kr 3 055
75 minutter 1 gang i uken: kr 1 925
75 minutter 2 ganger i uken: kr 3 425
90 minutter 1 gang i uken: kr 2 150
90 minutter 2 ganger i uken: kr 3 760

e) Moderasjonsordning kulturskolens elever
For familiens barn nr 2 osv. betales 75 % av full kontingentsats. Ordningen gjelder alle tilbud bortsett fra musikklek/førskole. Moderasjon gis på den høyeste satsen.

f) Semesteravgift for barnehage og grunnskolens instruksjonstimer
16 timer à 45 minutter: kr 3 680
16 timer à 60 minutter: kr 5 130

g) Timeavgift musikkterapi: kr 612

h) Billetter til offentlige konserter og forestillinger (barn inntil 18 år gratis): kr 50

i) Oppsigelse av elevplass skal skje skriftlig innen henholdsvis 1.6. og 1.12. hvert år.
Regler for betaling etter frist:
Mellom frist og semesterstart: administrasjonsgebyr kr 255
Fra semesterstart til 1. februar (vårsemester) og 15. september (høstsemester): ½ avgift
Etter 1. februar/15. september: 1/1 avgift

Utleie av instrumenter/materiellavgift
(Jf. art 1625, virksomhetsområde 56 og tjeneste 3830)

Semesteravgift materiell for visuell kunstelever: kr 245
Leie av instrument pr semester for elever: kr 260
Leie av instrument pr semester for andre: kr 650

Kunnskapsprøven i alkoholloven

(Jf. artene 1623, virksomhetsområde 30, tjeneste 2426)

For å avlegge kunnskapsprøve, herunder forsøk på avleggelse betales et gebyr, jf. forskrift av 8.6.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.: kr 400

Landbruksgebyrer

(Jf. artene 1600 og 1623, virksomhetsområde 61, tjeneste 3290 og 3291)

a) Følgende arbeider prises etter tidsforbruk (sats pr time)
Gjødselplanlegging: kr 900
Tillegg for gjødselsplan bestilt i perioden 1. mars til 15. mai: kr 500
Blinking, veg- og grøftestikking, nivellering, taksasjon o.a.: kr 617

b) Forpaktingsskjønn
Sats pr time: kr 617

c) Landbruksvikarer
Betaling fastsettes i henhold til den enhver tid gjeldende forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet. Dagsats (1/1) settes til: kr 1 670

d) Gebyrer fastsatt av Landbruks- og matdepartementet
Behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven: kr 2 000
Behandling av konsesjonssøknader etter konsesjonsloven: kr 5 000

e) Andre gebyrer
Saksbehandlingsgebyr hjemlet i forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt mv.
av 15.2.1999: kr 874

Matombringing

(Jf. art 1651, virksomhetsområde 82 og tjeneste 2533 og 2853 ved salg i kantine)
(Jf. Art 1624, virksomhetsområde 82 og tjeneste 2347 ved matombringing)

Matsalg i bo- og aktivitetsenter

Salg av middag
Matombringelse, egenprodusert middag, kok/kjøl, 2 retter: kr 83 
Middag 2 retter, besøkende/personale: kr 105 
Middag hovedrett, besøkende/personale: kr 90 
Suppe/dessert, besøkende/personalet: kr 35 
Matombringelse, frokost/kveldsmatpakninger, 4 ½ brødskive: kr 28

Ved salg av middag/dessert til besøkende/personale er mva. inkludert.

Levering av middag, to retter inkl. tørrvarer til trygghetsplasser: kr 130

Annet
Matombringelse utover middag betales iht. øvrige kantinepriser.
Rådmannen gis fullmakt til å fastsette de øvrige prisene. 

Offentlig bading

Billettpriser ved Moelv svømmehall og Brumunddal svømmehall

(Jf. Art 1629, virksomhetsområde 30 og tjeneste 3850)

A. Svømmehallen

 • Voksenbillett: kr 80
 • Honnør/student: kr 60
 • Barnebillett under 16 år: kr 40
 • Barn under 3 år: gratis
 • Familiebillett (2+2), (-10 % pr. barn ekstra): kr 215
 • Klippekort, voksne 10 klipp: kr 720
 • Klippekort, honnør/student 10 klipp: kr 540
 • Klippekort, barn under 16 år 10 klipp: kr 360
 • Årskort, voksne: kr 2 600
 • Årskort, barn under 16 år: kr 1 300

 

B. Klubber/idrettslag/foreninger i Ringsaker kommune

Treningstider fordeles innenfor definerte rammer for åpningstider etter årlig søknad 1. mai. Sporadisk leie behandles fortløpende.

 • Hele hovedbassenget pr. time: kr 370
 • Baneleie pr. time: kr 120
 • Hele terapibassenget pr. time: kr 300

Klubber/idrettslag – stevner

 • Svømmestevne på helgedag (tilsyn utover hallens ordinære åpningstid og eventuelle vaktmestertjenester faktureres i tillegg): kr 3 700
 • Svømmestevne på hverdager (tilsyn utover hallens ordinære åpningstid og eventuelle vaktmestertjenester faktureres i tillegg): kr 900

C. Klubber/idrettslag/foreninger – eksterne leietakere

 • Hele hovedbassenget pr. time: kr 740
 • Hele terapibassenget pr. time: kr 600
 • Tillegg for badevakt/tilsyn pr. påbegynte time: kr 600

Opplysninger om eiendomsstatus

(Jf. artene 1650, virksomhetsområde 71, tjeneste 1220)

Opplysninger om eiendomsstatus, restanser mv. til eiendomsmeglere i forbindelse
med omsetning av eiendommer: kr 902
I tillegg kommer 25 % mva.

Private forslag til reguleringsplan

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 11, tjeneste 3010)
Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens § 33-1

1. Reguleringsplan
Grunnsats
For behandling av private forslag til reguleringsplan, jf. pbl. § 12-1 betales etter
planområdets areal:
Planareal mindre enn 5 daa: kr 20 129
Planareal mellom 5 daa og 10 daa: kr 36 150
Planareal mellom 10 daa og 20 daa: kr 48 166
Planareal over 20 daa, tillegg pr påbegynt dekar: kr 858
Planareal over 50 daa, tillegg pr påbegynt dekar: kr 303

Tilleggssats
Tilleggsgebyr for bebyggelse avhengig av bruksareal, BRA, som planen hjelmer. BRA er
definert i teknisk forskrift til plan og bygningsloven og skal regnes ut fra forslagsstiller.
Både eksisterende og framtidig bebyggelse skal regnes med, likeså areal både under og
over terreng.

- For de første 10 000 m2 BRA, pr m2: kr 1 
- BRA over 10 000 m2, pr m2: kr 0,5
- Ved regulering av kun minimumsutnyttelse, pr m2 BRA i minimumsutnyttelsen: kr 1

Det kreves 30 % tillegg på gebyret for planer som krever utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl. §§ 4-a og 4-2.

2. Mindre endring av reguleringsplan
Behandling av private forslag til mindre endring av reguleringsplan, jf. plb. § 12-14.
Planene sluttbehandles i planutvalget.
- Kun mindre endring av bestemmelser: kr 11 672
- Kun mindre endring av plankart: kr 11 672
- Alle øvrige mindre reguleringsendringer: kr 17 572

3. Tillegg for digitalisering
Gebyrene ovenfor gjelder planforslag som leveres i digital form, utført i gjeldende SOSIstandard. For planforslag med annen framstilling skal det betales et tillegg på 50 %.

4. Søknad om dispensasjon fra arealplan
For søknad om behandling av dispensasjon fra arealplaner, vises det til betalingsregulativ for byggesaksbehandling, bygningskontroll mv. pkt. 8 og 9.

5. Betaling
Gebyret skal innbetales etter regningsoppgave fra rådmannen når planforslaget er behandlet første gang av det faste utvalget for plansaker eller bemyndiget organ. Dersom planforslaget forkastes, reduseres gebyret til halvparten.

6. Reduksjon av gebyr
Rådmannen kan inngå avtale om reduksjon av gebyr dersom planen løser kommunale oppgaver eller gebyret blir urimelig høyt.

Radonmåling

(Jf. artene 1620, virksomhetsområde 11, tjeneste 2334)

Betaling for å få utført radonmåling, med veiledning
I luft: kr 504
I vann: kr 617

Refusjon for istandsetting av kommunale veger etter gravearbeid

(Jf. artene 1770, virksomhetsområde 62, tjeneste 3330)

a) Asfaltveger
Fast beløp: kr 2 526
Tillegg pr m2kr 250

b) Grusveger
Fast beløp: kr 1 347
Tillegg pr m2kr 99

Refusjonen fastsettes som summen av fast beløp og beregnet tillegg.

Renovasjon

(Jf. artene 1640, 1650 og 1623, virksomhetsområde 62, tjeneste 3551)
Lovhjemmel: Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker, vedtatt av Ringsaker kommunestyre 18.5.2005 med hjemmel i forurensningsloven av 13.3.1981 med senere endringer. Gebyret gjelder pr år når annet ikke er oppgitt. I tillegg kommer 25 % mva.

Avfallsbeholder skal plasseres slik at avstand til kjørbar veg ikke overstiger 30 meter. 
Hver husholdningsabonnent må minimum betale for 80 liters beholder, privat.

 1. Husholdningsavfall (inkluderer henting av restavfall, plast, våtorganisk avfall, papir, glass- og metallemballasje samt bruk av gjenvinningsstasjoner og småsamlere)
  Gebyret differensieres etter volum på restavfallsdunken:
  - 80 liters beholder, privat: kr 2 539
  - 140 liters beholder, privat: kr 3 676
  - 190 liters beholder, privat: kr 4 364
  - 240 liters beholder, privat: kr 4 702
  - 370 liters beholder, privat: kr 7 027
  - 770 liters beholder, privat: kr 13 967
  Sekk/stativ (restavfall) pr år (etter søknad), 80 l: kr 2 539
  Sekk/stativ (restavfall) pr år (etter søknad), 140 l: kr 3 676
  Salg av ekstra sekker pr stk.: kr 60
  Rabatt for egenbehandling av matavfall: kr 820
  Rabatt pr abonnent for sambruk av beholder for restavfall: kr 225
  (Ved sambruk må hver husholdningsabonnent minimum betale for 80 liters beholder)

  2. Husholdningsavfall fra fritidseiendommer (pr hytte/pr år)
  Kategori 0:
  Fritidseiendommer med vann og avløp/septikordning som etter bruksendring kan benyttes til bolig,
  jf. planbestemmelsene 2.3.14 eller eventuelt gitt dispensasjon: kr 1 999

  Kategori 1
  Fritidseiendommer med vann og avløp/septikordning. Alle eiendommer med innlagt
  vann skal ha godkjent avløpsordning. Eiendommene er registrert i kommunens
  fagsystem for eiendomsavgifter, og dette danner grunnlag for hvilke eiendommer som
  skal betale etter kategori 1: kr 1 411

  Kategori 2
  Fritidseiendommer uten vann og kloakk: kr 931

  Kategori 3
  Fritidseiendommer i områder med lavere tilgjengelighet, for eksempel ikke vinterbrøytet
  veg inn til området: kr 656

  Gebyr for husholdningsavfall fra fritidseiendommer faktureres over fire terminer.

Serviceabonnement øvrige beholdere
Pris inkl., 25 % mva.

T.o.m. 370 liter bebholder kr 53,39

770 liter beholder kr. 53,39

Skolefritidsordning

(Jf. Art 1600, virksomhetsområde 30 og tjeneste 2150)

Hel plass: kr 2 490
Delt plass, 10 timer pr uke. Gebyr pr mnd.: kr 1 410
1 fast dag pr uke. Gebyr pr mnd.: kr 1 020

Korttidsplasser
Hel uke i ferier, inntil 47,5 timer pr uke. Gebyr pr uke.: kr 2 180
Hel uke utenom ferier. Gebyr pr uke.: kr 1 120

Enkeltsalg opphold
Enkeltdager, inntil fem timer daglig. Gebyr pr dag.: kr 355
Enkelttimer. Gebyr pr time.: kr 84

Søskenmoderasjon: Det gis ingen søskenmoderasjon for barn nr 2 og følgende.

Matpenger
Pris pr dag når det er slik servering: kr 18

Sykehjemsplass

(Jf. Art 1601, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2530)
Egenbetaling for langtidsopphold er regulert i vederlagsforskriften som er hjemlet i Lov om kommunehelsetjenester (vedr. somatiske sykehjem) og Lov om sosiale tjenester mv. (vedr. aldershjem).

Med hjemmel i § 3 i vederlagsforskriften fastsettes egenbetaling for brukerne på langtidsopphold slik:
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et beløp på kr 8.400 pr. år, kan det kreves betalt 75 % årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Betalingen for langtidsoppholdet skal foruten selve oppholdet også dekke mat, medisiner og øvrige tjenester som gis, samt transport til og fra behandling i den kommunale helsetjenesten. Vederlagsforskriftens § 3 forutsetter imidlertid at det ikke kan kreves egenbetaling utover de reelle oppholdsutgiftene, dvs. utover kommunens faktiske driftsutgifter for den enkelte institusjon. Etter dette fastsettes det følgende maksimumssatser pr. døgn: 

Maksimal døgnpris for langtidsopphold
Aldershjem: kr 1 012
Sykehjem: kr 1 560

Dersom brukeren har midlertidig fravær fra langtidsoppholdet, men beholder plassen, fastsettes følgende refusjon til brukeren (kostpenger) pr døgn fra og med 8. fraværsdag: kr 66

Egenbetaling for korttidsopphold ved bo- og aktivitetssentrene
(Jf. Art 1602, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2530 og 2531)

I forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester:

Egenbetaling korttidsopphold
Netto inntekt inntil 2G. pr døgn: kr 165
Netto inntekt over 2G, pr døgn: kr 165

Egenbetaling for tildelt dag-/nattopphold ved bo- og aktivitetssentrene
fastsettes uavhengig av inntekt slik:

Egenbetaling dag-/nattopphold
Pris pr tildelt dag eller natt:  kr 85
Betalingssatsen for dag-/nattoppholdet dekker foruten selve oppholdet også mat og reiseutgifter til/fra.
Satsene endres i takt med sentrale forskrifter. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringene.

Tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater

(Jf. art 1623, virksomhetsområde 11 og tjeneste 2852)

Gebyr for tilsyn i henhold til tobakksskadelovens § 7 og 10 og tobakkssalgsforskriftens § 24 for tilsyn.

Årlig gebyr kr 1 500

Tomtepris

(Jf. artene 3670, virksomhetsområde 11, tjeneste 3150)

Grunnpris for tomt inntil 600 m2kr 432 000
Tillegg pr m2 utover 600 m2kr 180
I tillegg kommer oppmålingsgebyr, tillysing av skjøte, 2,5 % dokumentavgift og kr 500 til fellesareal.

Ordfører og rådmann er gitt fullmakt til å fastsette en reduksjon/påslag med inntil 50 % for den enkelte tomt etter tomtens beskaffenhet, og gi en reduksjon på 10 % pr år (inntil 50 %) av tomteprisen etter at tomta har ligget usolgt i mer enn 5 år, jf. f.sak 255/2006.

Trygghetsalarmer

(Jf. Art 1600, virksomhetsområde 40 og tjeneste 2544)

a) Betalingssatser der kommunen dekker innkjøp av trygghetsalarm: Månedlig avgift kr. 231

b) Dersom brukeren selv anskaffer trygghetsalarm og blir prioritert tilkoblet kommunens alarmordning: Månedlig avgift kr. 231

Tvungen tømming av septiktank

(Jf. artene 1640, virksomhetsområde 62, tjeneste 3540)
Lovhjemmel: Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker mv., vedtatt av Ringsaker kommunestyre 18. april 2007.

I tillegg kommer 25 % mva.

Pr boligenhet pr år for tømming av slamavskiller med vannklosett: kr 1 089
Pr boligenhet pr år for tømming av slamavskiller uten vannklosett: kr 625
Fastavgift tømming av tett oppsamlingstank for klosettavløp: kr 447
Tømming av tett oppsamlingstank for klosettavløp – pr m3kr 156
Tømming av minirenseanlegg inntil 3 m3kr 2 263
Tømming av minirenseanlegg pr m3 utover 3 m3kr 156

Utleie av brystpumper

(Jf. artene 1625, virksomhetsområde 52, tjeneste 2320)

Pris pr uke: kr 51
I tillegg dekkes utgifter til engangssett av klienten.

Utleie av maskiner fra teknisk drift

(Jf. artene 1650 og 1654, virksomhetsområde 62, tjeneste 3330 og 3350)

Når det passer for kommunens drift, kan maskiner med fører leies ut. Ved utleie av maskiner/biler er drivstoffet inkl. i time/km-prisen. I tillegg kommer 25 % mva.

Traktorgraver, per time: kr 446
Traktor stor, per time: kr 377
Traktor liten, per time: kr 286
- Henger, per time: kr 85
- Kost, per time: kr 97
Gravemaskin, per time: kr 633
Minigraver, per døgn: kr 2 059
Spylebil Scania Vabis, per time: kr 830
Lastebil, per time: kr 457
Liten lastebil, per time: kr 342
Feiemaskin, per time: kr 752
Tineutstyr, per time: kr 191
Asfaltskjæremaskin, per meter: kr 111
Vegmerkemaskin, per meter: kr 34
Varebil inntil 100 km, per døgn: kr 1 029
Beltevogn (fastpris + tillegg pr time)
- beltevogn, fastpris: kr 1 265
- beltevogn uten utstyr, tillegg per time: kr 394
- beltevogn med utstyr, tillegg per time: kr 792
Wille redskapsbærer kr 286
Førerpris
- i arbeidstid, per time: kr 281

Påslag pga. overtid i henhold til hovedtariffavtale

Utleie av skolelokaler

(Jf. Art 1632, virksomhetsområde 30 og tjeneste 2020)

Utleie av skolelokaler til lag og foreninger med tilknytning til Ringsaker kommune er gratis.
Organisasjoner som får støtte via Lov om voksenopplæring § 21, har rett til gratis lokaler.

Utleie av skolelokaler til andre leietakere
Klasserom pr time, dagtid: kr 156
Klasserom pr kveld: kr 313
Kantine pr kveld: kr 469
Gymsal pr time dagtid: kr 313
Gymsal pr kveld: kr 469

For overnatting i skolens lokaler gjelder følgende satser
Klasserom (og øvrige rom) pr natt: kr 313
Gymsal pr natt: kr 782
I tillegg pr person som overnatter: kr 28
I tillegg skal det ved behov betales faktisk kostnad for vask, minstebeløp: kr 782

Rådmannen kan i særlige tilfeller innvilge nedsatt eller gratis leie.

Utleie av torg

(Jf. art 1625, virksomhetsområde 62, tjeneste 3350)

Utleie av torg/gågate i Moelv og Brumunddal

Utleie av plass pr dag: kr 77
Utleie av plass pr uke: kr 335
Utleie av plass pr måned: kr 1 288
Utleie av plass 3 måneder: kr 2 576
Utleie av fast ukedag, forutsetter månedsleie: kr 66
Tillegg for strøm pr dag: kr 39

Vann

(Jf. artene 1640 og 1641, virksomhetsområde 62, tjeneste 3450 og 3451)

Lovhjemmel: Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner, vedtatt av Ringsaker kommunestyre med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.5.1974 og forskrift om begrensning av forurensning. 

I tillegg kommer 25 % mva.

Abonnementsgebyr, pr bo/hytte/næringsenhet: kr 604,81
Forbruksgebyr, for vann pr m3 målt forbruk: kr 20,72
Forbruksgebyr, særavtale: kr 23,27

Tilknytningsavgift
For bolig, pr boenhet inntil 70 m2kr 16 346
For bolig, per boenhet > 70 m2kr 32 693
For hytte, pr boenhet: kr 24 521
Bebyggelse utover boliger, fritidsboliger, betales pr m2kr 160,05

For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler, og alle isolerte lager, herunder kjøle- og fryserom, er satsene for engangsgebyr for tilknytning fastsatt til 20 % av satsene som øvrig bebyggelse.

Salg av vannmålere mv.
Hovedmåler er ved tilknytning gratis. Betaling kreves for hagevanningsmålere, bimålere og for istykkefrosne (ødelagte) målere: kr 1 003

Avlesningsgebyr
I de tilfeller abonnent ikke leser av vannmåler flere år på rad: kr 703

Kontroll av vannmåler
I de tilfeller huseier forlanger at vannmåler sendes inn for kontroll, og det ikke dokumenteres feil ved denne: kr 2 537

Betalingsbetingelser 
For nybygg blir krav om tilknytningsavgift utsendt når søknaden er godkjent. Tilknytningsavgiften beregnes etter de satser som gjelder på godkjennelsestidspunktet. For tilbygg sendes krav om tilknytningsavgift sammen med krav om byggegebyr, og avgiften beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet saken registreres. Årsavgiften faktureres fire ganger årlig, jf. nærmere bestemmelser i økonomireglementet.

Vedhogst i kommunens skog

(Jf. art 1650, virksomhetsområde 61, tjeneste 3200)

Avtale om tildeling av teig for vedhogst: kr 503

Økonomisk sosialhjelp

Reglement om normering av økonomisk stønad mv. etter Lov om sosiale tjenester i Nav, gjeldende fra 1.1.2019

1. Definisjoner / vilkår

1.1 Økonomisk stønad skal bare innvilges etter at andre muligheter for å gjøre søkeren i stand til å klare seg selv er undersøkt og vurdert, jf. lov om sosiale tjenester i NAV§ 18. Andre muligheter kan for eksempel være å ta arbeid, søke trygdeytelser, realisere formue eller leve av oppsparte midler. Søknad om økonomisk stønad kan avslås med henvisning til andre muligheter. Det kan stilles vilkår om at søker utnytter andre muligheter, jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 20.

1.2 Beregning av økonomisk stønad tar utgangspunkt i veiledende stønadssatser, jf. pkt. 2.1. Stønaden kan fastsettes lavere enn satsene, f.eks. der det er behov for kortvarig hjelp eller når andre grunner tilsier at lavere stønad er tilstrekkelig.

1.3 Ved beregning av stønad skal alle inntekter trekkes fra. Med inntekter menes: Arbeidsinntekt, trygder, barnetrygd, barnebidrag, bostøtte, kontantstøtte, stipend, framleieinntekter, tilbakebetalte
skattepenger, introduksjonsstønad, naturalytelser og evt. andre inntekter. Grunn- og hjelpestønad regnes ikke som inntekt med mindre de faktiske utgiftene inngår i beregning av stønadsbehovet.

1.4 Veiledende sosialhjelpssats til livsopphold er ment å dekke: Mat, klær, telefon, bredbånd, aviser, tvlisens, tv- abonnement, avbetalingskontrakter, reiseutgifter og andre daglige utgifter. 

1.5 Det er fastsatt veiledende satser for boutgifter pkt 2.3. Satsene er beregnet etter gjengs husleie i Ringsaker kommune. Med boutgifter menes; Husleie, renter og avdrag på boliglån, strøm, oppvarming, innbo- og husforsikringer, kommunale avgifter og evt. andre helt nødvendige løpende utgifter.

1.6 Ved behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp kreves det at alle økonomiske opplysninger om inntekter og utgifter dokumenteres, jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 43.

1.7 Ved utbetaling av økonomisk sosialhjelp skal det så langt det er mulig sikres at hjelpen går til fastsatt formål.

1.8 Ved vurdering av økonomisk sosialhjelp skal det vurderes om hjelpen skal gis som lån, bidrag eller garanti for lån, jf. lov om sosiale tjenester i NAV§ 21. Avdrag på boliglån skal som hovedregel gis som lån og sikres med pant i boligen.

1.9 Ektefeller vurderes sammen ved søknad om økonomisk stønad. For samboere foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det beregnes barnetillegg når barnet bor fast hos søkeren. Det kan søkes stønad til livsoppholdsutgifter i forbindelse med samværsordning, jf. pkt. 2.2. Samværsavtale må dokumenteres.


2. Stønadssatser

Ringsaker kommunes satser for økonomisk sosialhjelp skal til enhver tid følge nivået for statens veiledende satser. Barnetillegg reduseres fra og med det 4. barnet, men dette vurderes ut i fra hensyn
til den enkelte familie og barnas alder.

2.1 Livsopphold - veiledende satser pr. mnd.

Enslige: kr 6 150 
Hjemmeboende 18-24 år: kr 4 000 
Hjemmeboende 25 år+: kr 4 305 
Personer i bofellesskap: kr 5 150 
Ektepar/samboere: kr 10 250

2.2 Livsopphold, barnetillegg - veiledende satser pr. mnd.

0 - 5 år: kr 2 400 
6 - 10 år: kr 3 100 
11 - 17 år: kr 4 000

Fra og med det 4. barnet reduseres barnetillegget til kr 1.300 pr. barn pr. mnd. *)

2.3 Botilskudd - veiledende satser pr. mnd.
Før innvilgelse av stønad til boutgifter skal det sikres at Husbankens støtteordning utnyttes.

Hjemmeboende: kr 500 (Skal dekke merutgifter til strøm, vann etc.).

Husleie inkl. kommunale avgifter:
Hybel kr 4 600
Leilighet 2 roms kr 6 600
Leilighet 3 roms kr 7 800
Leilighet 4 roms kr 9 100
Leilighet 5 roms kr 10 300

Utgifter til strøm, oppvarming og innboforsikring kommer i tillegg.

2.4 Depositumsgaranti
Det kan stilles garanti for depositum for leieforholdet med inntil 3 måneders husleie.

2.5 Botilskudd og livsopphold i særlige tilfeller
Det kan i særlige tilfeller innvilges stønad utover veiledende satser i pkt. 2.1, 2.2 eller 2.3 etter en skjønnsmessig vurdering. Skjønnet skal bl.a. bygge på:

 • Om det er mulig å skaffe rimeligere bolig
 • Om det vil være åpenbart urimelig å kreve bytte av bolig
 • Om søkeren har spesielle behov ut fra helsemessige og/eller sosiale forhold

2.6 Utgift til inntekts ervervelse
Faktiske utgifter til inntekts ervervelse, slik som for eksempel arbeidsreise, kan helt eller delvis ytes i tillegg til ytelsene i 2.1 og 2.2.

2.7 Stønad til barnehage og skolefritidsordning
Det kan ytes stønad til faktiske utgifter til barnehage og skolefritidsordning når det er nødvendig med barnepass pga. arbeid eller utdanning. Det kan også være tilfeller der hensynet til barnets behov tilsier at slike utgifter dekkes. Stønad til barnetilsyn fra Folketrygden inntektsberegnes.

2.8 Julebidrag
I forbindelse med jul og id kan det ytes tilleggsstønad tilsvarende livsoppholdssats for en uke for den aktuelle husstanden. Dette gjelder for søkere som har levd av sosialhjelp, eller disponert tilsvarende eller lavere enn livsoppholdssats siste 3 måneder.

Stønad innvilges etter søknad fra bruker om stønad til dette formål. Dette for å sikre at alle brukere får like muligheter. Det vektlegges også at det skal gjøres en konkret og individuell vurdering av søkers behov for stønad på søknadstidspunkt. Veileder har en opplysningsplikt dersom man ser at det er brukere som fyller vilkårene for stønad. Ved søknad om stønad til både jul og id fra samme bruker deles innvilget stønad i to utbetalinger, en i forbindelse med id og en i forbindelse med jul. Det ytes kun stønad til en id.

2.9 Konfirmasjon
Det kan innvilges stønad til konfirmasjon med inntil 3.500,- for barn som søker har den daglige omsorgen for. Dette gjelder for søkere som lever av sosialhjelp eller disponerer tilsvarende eller lavere
enn sosialhjelpssats.

2.10 Stønad til ferie
Det kan innvilges stønad til sommerferie tilsvarende en ukes livsoppphold for den aktuelle husstanden. Dette gjelder for søkere som har levd av sosialhjelp eller disponert tilsvarende eller lavere enn
livsoppholdssats siste 3 måneder. Stønaden utbetales i juni. 

Stønad innvilges etter søknad fra bruker om stønad til dette formål. Dette for å sikre at alle brukere får like muligheter. Det vektlegges også at det skal gjøres en konkret og individuell vurdering av søkers behov for stønad på søknadstidspunkt. Veileder har en opplysningsplikt dersom man ser at det er brukere som fyller vilkårene for stønad.

2.11 Stønad til fritidsaktiviteter
For barn i skolepliktig alder kan det ytes stønad til fritidsaktiviteter. Dette gjelder for søkere som mottar sosialhjelp eller disponerer tilsvarende inntekt.

2.12 Introduksjonsstønad
Introduksjonsstønad utbetales i henhold til Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere av 4. juli 2003 nr 80. Stønaden utgjør 2G. For hjemmeboende ungdom er stønaden 2/3 av 2G.

2.13 Kvalifiseringsstønad
Kvalifiseringsstønad utbetales i henhold til Lov om sosiale tjenester i Nav §§ 29-40. For ungdom i egen bolig og personer over 25 år utgjør stønaden 2G. For hjemmeboende ungdom er stønaden 2/3 av 2G.

2.14 Aktivitetsplikt 
Fra 1.1.2017 har Stortinget vedtatt å innføre aktivitetsplikt for unge mottakere (18-30 år) av økonomiske sosialhjelp. Sosiale tjenester stiller vilkår om aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp. Ved fravær fra aktivitetsplikten blir sosialhjelpen avkortet i samsvar med fraværet.

3. Helse- og behandlingsutgifter mv.

3.1 Diverse ytelser
Det kan ytes hjelp til nødvendig tannbehandling, lege, medisiner, fysikalsk behandling, psykologbehandling, briller og andre helsetiltak. Ved tannbehandling skal det innhentes behandlings- og prisoverslag fra tannlegen. Den offentlige tannhelsetjenesten bør vurdere behandlingsforslaget og komme med anbefaling. Rimeligste funksjonelle løsning skal velges. Om egenandel se pkt. 3.2.

3.2 Egenandeler
Det skal i hvert enkelt tilfelle vurderes om det bør fastsettes en egenandel for stønad etter pkt. 3.1.

4. Etablering i egen bolig

Personer som etableres i egen bolig, kan ytes stønad til nødvendig innbo. Det legges til grunn en nøktern standard. Hvitevarer og møbler forutsettes i stor grad kjøpt brukt. Søknad om etablering vurderes individuelt og det legges vekt på husstandens behov, antatt varighet av stønadsbehovet og tidligere innvilget stønad til samme formål.

5. Engangsstønad ved nedkomst

Engangsstønad ved nedkomst regnes som vanlig inntekt. Det fastsettes et fribeløp på kr 14.000 som forutsettes brukt til klær og utstyr til barnet.

6. Arbeid/kvalifisering/rehabilitering

Det kan ytes stønad til nødvendige utgifter i forbindelse med oppstart i arbeid, oppstart i arbeidsmarkedstiltak, skolegang, medisinsk behandling og/eller andre tiltak som på kort eller lang sikt kan gjøre søkeren selvhjulpen. Det forutsettes at andre ordninger er utprøvd i forkant.

7. Ytelser etter Lov om sosiale tjenester i Nav § 19 Stønad i særlige tilfeller

Ved vurdering etter § 19 skal det særlig legges vekt på at eventuell stønad kan bidra til overvinne en vanskelig livssituasjon og gjøre søkeren selvhjulpen. Barns situasjon skal særlig vektlegges.

8. Lån og garanti for lån

I henhold til videredelegering fra rådmannen er leder Nav Ringsaker gitt fullmakt til å innvilge lån og gi garanti for lån inntil kr 100.000.

9. Behandling av rusmisbrukere

Resultatenhet psykisk helse- og rustjenester har ansvaret for vurdering av behandling av rusmisbrukere etter Lov om helse og omsorgstjenester. Etter Lov om sosiale tjenester i NAV kan det ytes nødvendig stønad til behandling av rusmisbrukere som:

 • Hjelp til klær, utstyr, medisiner og andre nødvendige utgifter for personer i institusjon eller LAR-program
 • Lommepenger under institusjonsopphold.

10. Rapportering/kontroll

Hver tertial skal det legges fram egen rapport som viser økonomisk utvikling, nødvendige klientdata og andre opplysninger som viser utviklingen. Dersom særlige forhold tilsier det, skal kommunestyret orienteres slik at eventuelle tiltak kan vurderes.