Planutvalget har i møte 08.05.2019 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Østgård – Marihøna gårds- og friluftsbarnehage ut til offentlig ettersyn, og sende forslaget på høring. Hensikten er å gi alle som ønsker det muligheten til å komme med merknader til planforslaget.

Det er ARR arkitekter som på vegne av forslagsstiller Mari Østby Deglum har utarbeidet et privat reguleringsforslag for Østgård – Marihøna gårds- og friluftsbarnehage, gnr/bnr 767/1 og 767/37 i Furnes. Området er uregulert og ligger som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNFR) i kommuneplanens arealdel 2014-2025. Hensikten med planarbeidet er gjennom regulering å formalisere gjeldende arealbruk og legge til rette for fradeling og videre utvikling av barnehagen.

Planområdet utgjør ca. 53 daa. Reguleringsforslaget viser i hovedsak områder for barnehage, samt område for LNF friluftsformål kombinert med aktivitetspark. Områder for barnehage innlemmer eksisterende barnehagebebyggelse, men gir også rom for fremtidig utvidelse av barnehagen. Eksisterende bolig som inngår i planområdet vises som LNF – spredt boligbebyggelse.

Planforslagets saksdokumenter kan sees i planinnsyn. Det oppfordres til å gi uttalelse til planforslaget via funksjonen «gi tilbakemelding» i planinnsyn. Uttalelsene kan også sendes til Ringsaker kommunen, postboks 13, 2381 Brumunddal eller i e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no .

Frist for å komme med uttalelse er 24. juni 2019.