Om prosjektet

Ringsaker kommune skal bygge morgendagens sykehjem i Moelv med ca. 80 plasser for mennesker med ulik grad av funksjonsnedsettelser. I Ringsaker skal innbyggerne greie seg selv lengst mulig hjemme, og ha trygghet for å få plass i sykehjem når det er nødvendig.

Sykehjemmet skal være et godt sted å bo, også for personer med demens og være godt å komme til for pårørende. Beboerne vil ha ulik grad av funksjonsnedsettelser og det må legges til rette for heldøgns helse- og omsorgstjenester på flere nivå.

Bygget skal bidra til å åpne opp for frivillig aktivitet og samspille med lokalsamfunnet i Moelv. Bygget skal bidra til byutvikling og må være fleksibelt i forhold til endrede behov og mulighet for utvidelse i framtiden.

 

Formålet med dialogkonferansen

Formålet med dialogkonferansen er å få inn relevante innspill og ideer fra aktuelle aktører, små og store, i utvikling av prosjektet. Kommunen ønsker å kartlegge hva vi bør ha fokus på ved anskaffelse, planlegging og bygging av nytt sykehjem i Moelv. 

Ringsaker kommune har satt opp følgende mål for prosjektet som er aktuelle tema for innspill under dialogkonferansen:

  • Bygget bidrar til byutvikling i Moelv og er åpent for lokalsamfunn og frivillighet
  • Anskaffelsen av samarbeidspartnere er gjennomført på en god og riktig måte i
  • forhold til både prosjektutvikling og bygging
  • Det er valgt bærekraftige løsninger og prosesser for å gi minst mulig miljøbelastning
  • Materialbruk er gjennomtenkt og det er skapt et hjemlig preg hvor det er hyggelig å bo, og med gode og funksjonelle uteområder
  • Bygget har gode driftsløsninger for effektiv tjenesteutøvelse, rasjonell drift og god logistikk
  • Bygget er gjennomtenkt i forhold til arealeffektivitet og sambruk
  • Bygget er tilrettelagt for pasienter med demens, stor pleietyngde og avansert somatisk behandling
  • Det benyttes innovative løsninger og teknologi som gir god ressursutnyttelse
  • Det er valgt riktige løsninger sett opp mot levetidskostnadene for bygget


Utover dette ønsker Ringsaker kommune nyskapende innspill i forbindelse med
videre anskaffelse, planlegging og bygging av morgendagens sykehjem i Moelv!

Påmelding

Påmelding og spørsmål rettes til Petter Granum, bygg- og eiendomssjef
petter.granum@ringsaker.kommune.no

Påmeldingsfrist: Fredag 22. februar 2019.

Se fullstendig program for dialogkonferansen her