Alle klasserom er utstyrt med enten smartboard eller interaktiv tavle, samt en egen lærer-PC. Dette gjør det mulig for læreren å forberede undervisningen på en helt ny måte, noe som både gir nye muligheter og nye krav til kompetanse.

Variasjon gir motivasjon
– Vi har fått mye nytt utstyr, og vi er i en fase der vi lærer oss å bruke det. Vi jobber aktivt for kompetanseheving for å nyttiggjøre oss de tekniske mulighetene på best mulig måte. Alle lærerne har deltatt i kurs her på skolen med eksterne kursholdere, og vi har fulgt opp med intern skolering gjennom at lærerne deler kunnskap med hverandre, sier rektor Haldis Sveen.

En aktiv bruk av IKT gir gode muligheter til variasjon i undervisningen, noe som igjen gir motivasjon for læring. 

– Før har læreboka styrt mye av undervisningen. Med økt bruk av IKT i klasserommet ser vi at læreboka i større grad inngår som en av flere ressurser, og at undervisningen heller legges opp ut fra de kompetansemålene som skal nås, sier Sveen. 

Fenger elever og lærere
Kai Hårstadhaugen er lærer i matematikk og samfunnsfag, og har tatt det nye verktøyet i bruk. Han er svært godt fornøyd med de mulighetene det gir.

– Jeg synes det er moro å bruke smartboard. I samfunnsfag bruker jeg det mye til å få i gang diskusjoner. Jeg finner videoklipp, tekster og lignende fra nettet og bruker det aktivt i undervisningen. Jeg planlegger undervisningen og legger alt klart i Fronter, og kan enkelt hente det opp på smartboardet når jeg kommer til timen, forteller han. 

Elevene er også godt fornøyd med denne måten å lære på.

 – Det er lettere å følge undervisningen når man har noe å følge med på, og ikke bare må sitte og høre på at læreren forteller om et tema, mener Jenny Solberg.  

Både lærer og elever er enige om at elevene lettere blir aktive i undervisningen når de digitale verktøyene er tatt i bruk, spesielt når man bruker dem i stasjonsundervisning i mindre grupper.     

Viktig kunnskap
Kravene til elevenes digitale kompetanse omfatter mer enn å kunne bruke tekstbehandlingsverktøy eller spille spill. Prøver og lekser leveres gjennom Fronter, og allerede i fjerde klasse begynner elevene å øve på å bruke dette verktøyet.

– Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet som brukes for å nå målene i alle fag, understreker kommunalsjef for skole og barnehage, Anne Kari Thorsrud.