Doblingen gjelder fra 1. juli 2017 og formålet er økt dreneringsinnsats for å nå nasjonale mål om økt matproduksjon, samtidig som det er en viktig tilpasning til et endret klima med mer nedbør.

Satsene er økt til kr 2.000,- per dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving av myr og til kr 30,- per løpemeter begrenset oppad til kr 2.000,- per dekar for usystematisk grøfting.

Satsøkningen ble vedtatt i årets jordbruksavtale etter flere års påtrykk fra blant andre Fylkesmannen i Hedmark. Det er stort behov for mer drenering dersom vi skal nå fastsatte nasjonale mål om økt matproduksjon. God drenering av jorda er en forutsetning for stor avling av god kvalitet. God drenering av jorda er også viktig for å redusere tapet av næringsstoffer til vann og redusere tapet av klimagasser til luft.

De nye satsene er gjort gjeldende fra 1. juli 2017. For å få raskest mulig effekt av satsøkningen har Landbruksdirektoratet vedtatt følgende overgangsordning:

  1. For søknader som kommunen har mottatt, men ikke behandlet innvilger kommunen tilskudd etter nye satser på innsendt søknad.

  2. For søknader som er innvilget, arbeidet ikke påbegynt og innvilgningen er innenfor gitt
    arbeidsfrist, kan søkeren trekke innvilget søknad og søke på nytt. De som søker på nytt må bruke søknadsskjemaet "LDIR-443 Søknad om tilskudd til drenering" med nye satser.
    Fra 2016 ble det også stilt krav om at søknaden inneholder kostnadsoverslag. Vi anbefaler at søkeren benytter skjemaene "LDIR-444 Plan for drenering" og "LDIR-445 Miljøvurdering av drenering" for å få med nødvendige opplysninger. Det stilles nå krav om at søkeren sender inn detaljert kart som viser faktisk plassering av grøfter og andre dreneringstiltak før utbetaling av tilskuddet.

Du finner ytterligere informasjon om drenering her hos Fylkesmannen i Hedmark og Landbruksdirektoretet. Blandt annet oppdatert forskrift, oppdaterte søknadsskjemaer, og nyttig informasjon og informasjonslinker finnes via disse linkene.

Kontaktperson på landbrukskontoret er Ole Fredrik Dæhli, telefon 62 33 55 67, e-post: ofd@ringsaker.kommune.no