Kommunens utgående høringsbrev med beskrivelse og vurdering av endringen kan ses her:
- Endring etter forenkla prosess, reguleringsplanene E6 Arnkvern – Tjernli, ny begrensa høring PDF document ODT document

Vedlegg til brevet kan ses her:
- Plankart som viser foreslått reguleringsendring, datert 10.9.2019
- Støynotat, skjermingstiltak ved Bergshøgda, datert 30.8.2019
- Støynotat, skjermingstiltak ved Bergshøgda, revidert 17.9.2019
- Utsnitt av gjeldende reguleringsplan

Eventuelle merknader til endret reguleringsforslag ønskes innen fredag 25. oktober 2019. Merknader sendes til Ringsaker kommune, Postboks 13, 2381 Brumunddal eller på e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no.

Eventuelle spørsmål til endringsforslaget kan stilles:
Sweco v/Siv Hauge, tlf. 922 48 922, e-post siv.hauge@sweco.no
Ringsaker Kommune v/Tina Østby, tlf. 62 33 51 54, e-post tmo@ringsaker.kommune.no