Ofte stilte spørsmål

Taksten

Taksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal ikke overstige eiendommens omsetningsverdi ved fritt salg. Skattetakstnemda vedtar skattetaksten.

Kvadratmeterpris – før og nå

Skattetakstnemnda har vedtatt at kvadratmeterprisen for boliger og fritidsboliger skal være kr 12 500 fra 1.1.2018. I den forrige perioden, til og med 2017, var kvadratmeterprisen kr 7 500 for boliger og kr 9 000 for fritidsboliger. Garasje, uthus mv. har nå en kvadratmeterpris på kr 2 500 pr. m2. I forrige periode var denne kr 1 500 pr. m2.

Taksten stemmer ikke med likningsverdien på huset mitt?

Takst og ligningsverdi er ikke det samme. Taksten er til beregning av eiendomsskatt til kommunen og ligningsverdien er for å beregne formueskatt til staten. Faktorene som legges til grunn er ikke helt like. Ligningsmyndighetene har ikke hjemmel til å bruke den taksten kommunen fastsetter ved beregning av eiendomsskatt, når de fastsetter ligningsverdi.
 

Taksten er altfor høy, dette syns jeg er urimelig. Er det noe som er feil?

Taksten skal ikke overstige omsetningsverdien på eiendommen din. Hvis du er overbevist om at taksten er høyere enn reell omsetningsverdi har du full mulighet til å klage. Viser det seg at taksten er reell, eller i verste fall for lav, vil dette vurderes på nytt. Klageren vil i verste fall ende opp med en høyere takst.
 

Hva er bunnfradraget?

Bunnfradraget er et fradrag som gis pr. boenhet over 45 kvm og for alle fritidsboliger uavhengig av størrelsen på fritidsboligen. Bunnfradraget trekkes fra taksten før skatten beregnes. Bunnfradraget bestemmes hvert år av kommunestyret og er i 2018 kr 110 000,-. Bunnfradrag gis ikke på tomter.
 

Hva er eiendomsskatten?

I 2018 er skattesatsen 3,2 promille, dvs. eiendomsskatten er 3,2 promille av taksten redusert med et eventuelt bunnfradrag (se punktet over).


Når kommer regninga?

Eiendomsskatten kommer 4 ganger i året, med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.


Faktura

På fakturaen er også takst  og bunnfradrag oppgitt. Eiendomsskatten beregnes av grunnlaget. Grunnlaget = Skattetakst - bunnfradrag.


Områdefaktor/eiendomsskattesone

Eiendommens beliggenhet i kommunen vil påvirke omsetningsverdien for eiendommen.
Det er derfor fastsatt ulike områdefaktorer for ulike deler av kommunen til hjelp for verdifastsettelsen. Det er tatt hensyn til områdefaktoren før taksten beregnes.


Nytt hus, hytte, garasje eller tilbygg

Eiendomsskattelovens regler sier at det er eiendommens tilstand per 1. januar som er gjeldende ved en justering av taksten. Dette betyr at ny bygningsmasse først vil inngå i takstgrunnlaget 1. januar året etter at byggingen er ferdig. Får du ny takst på eiendommen din vil du bli orientert om dette i eget brev. Her vil du også bli orientert om bla. klageadgang.


Bygninger som er revet

Dersom hele/deler av bygninger er revet, slik at det bygningsareal som ligger til grunn for taksten/skattegrunnlaget er endret skal også eiendomsskatten endres. Eiendomsskattelovens regler sier at det er eiendommens tilstand per 1. januar i skatteåret som er gjeldende ved omtaksering av eiendommen. Dette betyr at areal som blir revet skal fanges opp når det er søkt og gitt ferdigattest for rivingen. Hvis du mener at revet areal fortsatt er med kan dette skyldes at du ikke har fått ferdigattest. Riving er søknadspliktig etter plan og bygningsloven og når rivingen er gjennomført må du søke om ferdigattest.


Betaling av mottatt faktura

Dersom du ikke klarer å betale fakturaen må du ta kontakt med kommunens kemnerkontor før fakturaen forfaller til betaling.

Retningslinjer for bolig- og fritidseiendommer, landbruks- og næringseiendommer

Det er utarbeidet retningslinjer for bolig- og fritidseiendommerlandbrukseiendommer og næringseiendommer.

Eiendomsskattesoner

Kommunen er inndelt i ulike eiendomsskattesoner.

Vedtekter

Kommunestyret har vedtatt vedtekter for eiendomsskattetakseringen.

Ettergivelse eller nedsettelse

Eiendomsskatt kan nedsettes eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det urimelig å innkreve eiendomsskatten, jf. eiendomsskatteloven § 28. Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn for avgjørelsen. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette er et strengt vilkår og bare aktuelt rent unntaksvis. Som eksempel på fritaksgrunn nevnes svekket økonomi som følge av alvorlig sykdom e.l.

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Avgjørelsen om nedsettelse skal fattes av formannskapet. Vedtaket om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt fattes for ett år om gangen. 

Eiendomsskattetakster og liste over utlignet eiendomsskatt

Liste over utlignet eiendomsskatt utskrevet i medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr. 29 er lagt ut til offentlig ettersyn fra 26.02.18 til 10.04.18.Lista finnes i papirversjon på servicesentrene i Moelv og Brumunddal.

Listene er de samme som de elektroniske her;
Eiendomsskattetakster 2018
Fritak §5
Delvis fritak §5
Fritak §7
Delvis fritak §7

Eventuelle klager sendes på mail til eiendomsskatt@ringsaker.kommune.no eller Ringsaker kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 64, 2381 Brumunddal innen 30.04.2018.

Klageadgang

Ifølge eiendomsskatteloven skal det hvert tiende år gjennomføres en ny besiktigelse og taksering av alle eiendommer. Dette er for å fange opp verdiendring, nybygg og andre endringer som har betydning for utregning av eiendomsskatten. Kommunen har i 2017 gjennomført taksering, og ny vedtatt eiendomsskattetakst for din eiendom framgår i tabellen over. Taksten kan påklages. 

Det er eiendomsskattetaksten som kan påklages. Vi ber om at det gis en begrunnelse for klagen. Uavhengig av klage, skal beregnet eiendomsskatt innbetales hvis ikke annet blir avtalt. 
En klage vil medføre at eiendomsskattetaksten vil bli vurdert på nytt for eiendommen. Vi vil gjøre oppmerksom på at vurderingen i enkelte tilfeller også kan medføre at taksten blir høyere. 

Informasjon om eiendomsskattetaksten for den enkelte eiendom blir utsendt i uke 8 og 9. Vedtaket kan påklages skriftlig innen 30. april 2018.

Klagen sendes til eiendomsskatt@ringsaker.kommune.no eller per post til: 

Ringsaker kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 64
2381 Brumunddal

 

Klagebehandlingstid

Eiendomsskattekontoret har mottatt ca. 800 klager. Etter planen skal alle som har sendt klage få tilsendt brev vedr. klagebehandlingen innen 8. juni.

Eiendomsskattekontoret vil selv behandle klager som gjelder feil i faktaopplysningene. Øvrige klager behandles i skattetakstnemnda med oppstart i løpet av juni. Skattetakstnemnda tar sikte på å være ferdig med sin behandling i løpet av året. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til klagenemnda for endelig behandling.

For alle klager gjelder fortsatt den eiendomsskattetaksten som er vedtatt av skattetakstnemnda. Det vil si at utsendte faktura skal innbetales jf. Eiendomsskattelovens § 25, såfremt det ikke er inngått annen avtale med kommunen. For mye innbetalt eiendomsskatt vil bli tilbakebetalt. Dette er i henhold til eiendomsskattelovens § 25, 3. ledd.