Kommunestyret har i møte 3.10.2018, sak 066/18, vedtatt endrede driftstider for boring og sprengning i Lillehammer massetak i Lismarka, Rudshøgda massetak og Tømten massetak i Moelv. KST-066/18, vedtak:

«1. Driftstider for boring og sprengning vil være tillatt i perioden 1. august til 15. juni i Lillehammer massetak, Rudshøgda massetak og Tømten massetak.
2. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endringene i den enkelte reguleringsplan.
3. Konsekvensene av utvidet driftstid vurderes og legges fram for planutvalget i 2021»

Bestemmelsene om at det kan foregå produksjon i massetakene i Ringsaker på hverdager i tidsrommet 0700-1900 gjennom hele året er ikke endret.  Det totale støybildet vil derfor ikke bli vesentlig endret ved å utvide perioden i året hvor boring og sprenging kan foregå. Spregning og boring kan foregå på hverdager mellom kl 0700- 1600 unntatt i perioden 16. juni til 31. juli. Kommunen forutsetter at driften i det enkelte masseuttak foregår innenfor gitte rammer i forurensningsforskriftens kap. 30.

Endringen av bestemmelser for sprengning og boring er begrunnet med at en ønsker å opprettholde produksjonen på våren i den mest hektiske perioden av året, samt at det er økt etterspørsel av produkter som følge av leveranse til store infrastrukturtiltak. Samtidig har det vært en ønske å ta mest mulig hensyn til naboer, andre brukerinteresser og omgivelser.  Derav blir det ikke åpnet for sprengning og boring i folks ferietid og de deler av året en antar at naboer og andre bruker tilbringer mest tid utendørs.

For fullstendig informasjon og innsyn i plandokumenter, se kommunens innsynsløsning der en finner beskrivelse, bestemmelser, saksframlegg, vedtak og andre plandokumenter.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Klagefrist er satt til 3. november 2018.

Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klagen fremsettes skriftlig. Muntlig klage kan fremsettes ved at erklæringen settes opp skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan. Såkalt foreløpig klage (klage uten begrunnelse) må avsendes innen klagefristen, og en begrunnelse/begrunnet klage må ettersendes uten ugrunnet opphold/før klagen tas til behandling.

Klage kan sendes som e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no eller brev til Ringsaker kommune.

Eventuelle klager vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn for å omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.