Planutvalget vedtok i møte 23.10.2019, sak 071/19, å legge forslag til reguleringsplan for Gruva ut til offentlig ettersyn, og sende forslaget på høring. 

Planområdet er lokalisert langs Åsmarkvegen like nord for Moelv sentrum. Reguleringen er en endring av gjeldende reguleringsplan for Gruva, vedtatt 09.03.2015, og omfatter i hovedtrekk eiendom gnr. 375 bnr. 52 innenfor planområdet. Hensikten med endringen er å omregulere deler av området til forretningsformål for å legge til rette for dagligvarehandel og noe nærservice ut mot Åsmarkvegen. Deler av BK2 og BK3 er under utbygging, men disse delfeltene blir ikke berørt av endringen. 

Komplett planforslag og tilhørende saksdokumenter kan ses i Planinnsyn eller i kommunens innsynsløsning for e-post og sakslister. Det oppfordres til å sende inn uttalelser via funksjonen «gi tilbakemelding» i Planinnsyn. Det er også mulig å sende uttalelser i e-post eller brev til Ringsaker kommune. 

Høringsfrist: 14.12.2019.

Etter høringen og det offentlige ettersynet vil innkomne uttalelser bli gjennomgått. Om nødvendig vil justeringer av plandokumentene vil utført før endelig planforslag legges frem til politisk behandling i planutvalget og kommunestyret.