Opprinnelig reguleringsplan for Ringsaker handelspark ble vedtatt i 2016. Bestemmelsene til planen sier at adkomsten til handelsparken kan skje uten tiltak på fylkesvegen (kanalisert kryss/venstresvingefelt) ved utbygging av første byggetrinn. Statens vegvesen har imidlertid framskyndet kravet om tiltak. Gjeldende reguleringsplan tok ikke tilstrekkelig høyde for slik kryssutforming. Det er nødvendig å stenge dagens avkjørsel fra fv. 66 til to boliger på sørsiden av fylkesvegen når kryssløsningen etableres. Det er vurdert ulike alternativer til hvordan adkomsten til disse boligene kan legges om. To alternativer er detaljregulert og har vært sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Ved sluttbehandling ble alternativ 3 fremmet som prinsipalt forslag, og alternativ 2 som subsidiert forslag. Kommunestyret vedtok alternativ 3 som løsning for omlegging av adkomsten til boligene Arnkvernvegen  29 og 31.

For fullstendig informasjon og innsyn i plandokumenter, se Planinnsyn, der en finner plankart, bestemmelser, beskrivelse, saksframlegg, vedtak og andre plandokumenter.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Klagefrist er satt til 8. april 2019.

Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Ved eventuell klage oppfordres det til  å sende inne klage med funksjonen «Gi tilbakemelding» i Planinnsyn. Klage kan også sendes i e-post eller brev til Ringsaker kommune.


Eventuelle klager vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn for å omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.