Ergoterapeuter skal hjelpe mennesker til å mestre eller gjenvinne ønsket hverdagsliv, til tross for funksjonsnedsettelse, skade, uheldig livsform eller sykdom. Ergoterapeuter er opptatt av å se helheten rundt hver enkelt, for å finne gode løsninger. Ergoterapitjenesten er organisert i avdeling for ergo/fysio/hjelpemidler i kommunalmedisinsk senter (KMS).

Tjenesten omfatter:

  • Kartlegging av situasjonen man lever i
  • Trening /tilrettelegging av dagliglivets aktiviteter
  • Formidling av tekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegging av bolig, bil, barnehage/skole etc.
  • Samarbeid med andre yrkesgrupper/instanser for å bidra til helhetlig opplegg, f.eks Individuell plan (IP).
  • Forebyggende tiltak
  • Veiledning, informasjon, undervisning

Ergoterapi til inneliggende pasienter skjer ved avdeling for rehabilitering/intermediær i kommunalmedisinsk senter (KMS).