Alle foreldre/foresatte er medlemmer av foreldrerådet.

Noen ganger avholdes et høstmøte. I tillegg holdes et møte om våren. Dette er årsmøtet med bl.a. årsrapport og valg.

Foreldrerådet velger et styre, som er en mer praktisk størrelse på foreldrerådet gjennom skoleåret. Dette styret kalles FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG. Det blir ofte nevnt under forkortelsen FAU.

FAU velger 3 representanter til skolens SAMARBEIDSUTVALG/SKOLEMILJØUTVALG med personlige varamenn, som er skolens høyeste rådsorgan. Samarbeidsutvalget blir ofte forkortet til SU.

FAU skal:        

  1. Sammen med foreldrekontaktene være et bindeledd mellom foreldre og skole.

  2. Innkalle til et møte med de nye foreldrekontaktene like etter skolestart om høsten. På dette møtet skal det informeres om FAU sitt arbeid, klassekontaktenes oppgaver, samarbeidsrutiner m.m.

  3. Sende referat fra møter i FAU til foreldrekontaktene og rektor.

 

Leder Kai Smeby
Nestleder Erlend Vold Enget
Kasserer Chris Helene Steen
Sekretær Lars Magnar Thoresen Lund
Styremedlem Karoline Duenger
Styremedlem Jane Opdahl Sørensen