Fravær deles inn i to undergrupper:

Dokumentert:

 • fravær i henhold til permisjon gitt av skolen
 • fravær av helsemessige grunner, der foreldrene har meldt fra til skolen
 • fravær der eleven har legeerklæring

Udokumenter:

 • fravær som foreldrene ikke har meldt fra om
 • fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt permisjon for

I Ringsaker kommune skal det settes i verk tiltak når eleven har:

 • Forsentkomming 3 ganger i løpet av en måned
 • Udokumentert fravær fra en enkelttime
 • Møter opp på skolen, men forlater den igjen
 • Fravær mer enn 3 enkeltdager i løpet av en måned
 • Sammenhengende fravær i mer enn 5 dager
 • Fravær mer enn 10 dager i løpet av et halvår

 

 • Skolen skal ha beskjed om fravær første skoledag. 
 • Foreldrene må fremlegge legeerklæring for langvarig fravær som følge av helsegrunner. Med langvarig menes her mer enn 5 dager.
 • Kontaktlærer kontakter hjemmet samme dag hvis ikke foreldrene har gitt beskjed om elevens fravær

 

Kontaktlærer informerer skoleleder dersom det har forekommet:

 • Fravær mer enn 3 enkeltdager i løpet av en måned
 • Sammenhengende fravær i mer enn 5 dager
 • Fravær mer enn 10 dager i løpet av et halvår

Skoleleder innkaller til et møte mellom elev, foreldre, kontaktlærer, eventuelt sosiallærer eller andre instanser som er i kontakt med eleven og familien. Møtet bør avholdes innen en uke fra skoleleder fikk melding om fraværet. 

Det skal dokumenteres:

 • Hvem som har tatt kontakt
 • Hvem som ble kontaktet
 • Når (dato)
 • Resultatet av hvert kontaktforsøk, opplysninger som er framkommet
 • Tiltak og resultater