Oppstart av reguleringsplanarbeid

Ved oppstart av planarbeid skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten, det vil si kommunen. Ta tidlig kontakt med kommunen ved Plansjefen. I tidlige fase kan det være aktuelt med et planavklaringsmøte for å drøfte et planinitiativ/planspørsmål mer uformelt. Når det er besluttet at reguleringsplanforslag skal utarbeides, holdes det gjerne et mer formelt oppstartmøte der kommunen alltid skriver referat.

Veileder for planinitiativ/planspørsmål som forberedelse for møte med kommunen

Mal for refererat fra oppstartmøte i plansaker

Momentliste planfaglige tema

Konsekvensutredning Forslagsstiller skal på tidlig tidspunkt sammen med kommunen, avklare om konsekvensutredning nødvendig. For tiltak som kan ha vesentlig konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, kan det kreves at forslagsstiller utarbeider konsekvensutredning (plan- og bygningslovens kap. 4 med tilhørende forskrifter).

Varsel om oppstart Forslagsstiller skal varlse og kunngjøre oppstart av planarbeid (Plan- pg bygningsloven § 12-8). Melding skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet. I tillegg skal det kunngjøres gjennom elektroniske medier. Ringsaker kommune tilbyr å publisere kunngjøringsannonser på kommunens internettside. Hensikten med en slik kunngjøring er å gi mulighet for aktiv medvirkning fra de som berøres av planen, samt å kartlegge eventuelle problemer og interessekonflikter på et tidlig tidspunkt. De berørte må få en rimelig frist for å uttale seg,  normalt minst 4 uker.

Veiledning til utforming av plandokumenter

Et reguleringsplanforslag består i utgangpunktet av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. I tillegg kan det være påkrevet med ytterligere utredninger/analyser og illustrasjoner.

Plankart Ringsaker kommune har utarbeidet veileder for hvordan arealbruksformål benevnes i reguleringsplaner, dette for å oppnå mest mulig lik tekst på kommunens planer som sikrer gjenkjennelse av ulike arealer

Reguleringsbestemmelser Kommunen tar sikte på å innarbeide mal for reguleringsbestemmelser utarbedeidet av kommunal- og moderniseringsdepartementet, når denne foreligger (trolig 1.halvår 2017).

Planbeskrivelsen skal inneholde nødvendige utredninger som beslutningsgrunnlag for reguleringsplanforslaget. Veiledningsmateriale for utforming av planbeskrivelse:

Enkel mal for utforming av planbeskrivelse og Miljøverndepartementets sjekkliste for planbeskivelse.

Veiledning til kapittel om overordnede planer og nasjonale føringer

Veiledning til kapittel om risiko og sårbarhet (ROS)

Veiledning til kapittel om naturmangfold

Veiledning til utforming av kapittel om naturmangfold når det ikke er registrerte arter eller naturmiljøer innen planområdet.

Kommunens planseksjon bistår med råd og veiledning undervegs i arbeidet med planforslaget.

Komplett planforslag sendes elektronisk til postmottak@ringsaker.kommune.no 

Behandling av reguleringsplanforslag

Lovbestemt saksbehandlingstid for detaljreguleringer er tolv uker fra komplett planforslag er mottatt i kommunen til saken legges fram for 1.gangs politisk behandling.

Offentlig ettersyn

Rådmannen lager saksframstilling til politisk behandling i planutvalget. Planutvalget gjør vedtak om offentlig ettersyn og høring. Kommunen tilskriver grunneiere, berørte parter og høringsinstanser og kunngjør offentlig ettersyn i avis og på kommunens internettsider. Det settes en frist, minimum 6 uker, for å avgi merknad til planforslaget.

Kopi av eventuelle merknader til planforslaget oversendes forslagstiller for kommentering. Eventuelle endringer innarbeides i planen. Større endringer kan medføre nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring.

Vedtak av reguleringsplan

Rådmannen lager saksframstilling for politisk behandling i planutvalget og kommunestyret. Kommunestyret vedtar planen. Kommunen kunngjør vedtaket ved brev til berørte parter og høringsinstanser, annonse i avis og på kommunens internettsider.

Klage

Klagerett følger av plan- og bygningslovens bestemmelser.

Gebyr for behandling av private planforslag