Forslaget til reguleringsplanen viser ny Næroset bru med fortau på fv. 216 og en flytting og innstramning av krysset fv. 17 og fv. 19. Tiltaket vil føre til at hele fylkesveg 216 kan skrives opp til bk10/60 tonn for tømmertransport. Tiltaket legger også til rette for økt fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter i Næroset.

Planmaterialet kan ses her. 

For spørsmål til planarbeidet kan Eirik Trøften Aas i vegvesenet kontaktes på telefon 61 27 12 64 eller på e-post eirik.aas@vegvesen.no. Statens vegvesen og kommunen vil også være tilgjengelig for spørsmål på Kiwi Næroset torsdag 24 oktober kl. 18.00-20.00.

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til firmapost-ost@vegvesen.no, eller til Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.