Forslag til trasé for gang-/sykkelvegen er at den fra sør videreføres langs vestsida av Storgata og nordover til Jensstuvegen. Her krysser den Storgata og fortsetter videre nordover langs østsida av vegen, fram til Pinnerudvegen.

Det foreslås å utvide dagens fortau, med adskilte felt for syklende og gående. Mye av arealet som går med til dette, ligger på grunn som tilhører Hedmark fylkeskommune. Det kan i tillegg bli aktuelt å erverve noe areal fra grunneierne langs vegen. Det vil i så fall inngås avtale med hver enkelt om erstatning.

For mer informasjon se Statens Vegvesen sitt brev:
- Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Storgata i Moelv
- Kart som viser arealet som kan bli omfattet av reguleringsplanen

Det blir åpen kontordag i Biblioteket Moelv, Åsmarkvn. 3, mandag 11. november, mellom kl. 15 til 18.

Forslag og innspill til planarbeidet merkes ‘Fv. 213 gang- og sykkelveg Storgata, Moelv’ og sendes skriftlig til Statens vegvesen, region øst, Pb 1010, 2605 Lillehammer eller på e-post til firmapost-ost@vegvesen.no innen 18. november 2019.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan stilles:
- Gyda Austin – gyda.austin@vegvesen.no / tlf. 61 27 14 58 (47 62 92 48)
- Leiv Roar Østerhagen – leiv.osterhagen@vegvesen.no