Eiendommen gnr. 175 bnr. 12 er regulert til boligbebyggelse i planen for Gaupen del 2, vedtatt 24.10.83. Før det legges til rette for videre utbygging, er det behov for å gjøre endringer i reguleringsplanen. Det legges nå til rette for flere boligtyper med rekkehus og to- og firemannsboliger i tillegg til eneboliger. 


Det er i planforslaget lagt vekt på å bevare eksisterende balløkke. Det er i dag regulert boligtomter som går delvis inn på sørenden av balløkka, og her er formålsgrensen justert for å bevare balløkka med randsone.


I sørkanten av regulerte boligtomter går det en eksisterende veg som det er ønskelig å beholde som turveg. Vegen er i gjeldende plan regulert til boligformål, og foreslås nå omregulert til turveg. 


I gjeldende reguleringsplan er det regulert grøntbelter mellom boligrekkene. Av erfaring vet kommunen at det kan være utfordringer med vedlikehold av slike inneklemte smale arealer, og mange vil felle trær fordi det skygger for solen, eller er fare for vindfall osv. For de boligene som i dag har regulert friområde langs tomten sin, og dette foreslås erstattet med boligformål, foreslås tomtene utvidet med  4 m for å sikre avstand til ny bebyggelse.

Eksisterende næring sør for boligområdet foreslås regulert til landbruksbasert næring med tillatelse til å drive landbruksentreprenørvirksomhet. Planforslaget sier at det skal være et skjermingsbelte på 8 m bredde inkl. 2 m høy jordvoll mot boligområdet. Retningslinje T-1442 for støy gjelder for planområdet.


Plandokumentene kan ses på kommunens nettsider i Plandialog. Innspill til planarbeidet kan gis i Plandialog via funksjonen «Gi tilbakemelding» eller sendes skriftlig til Ringsaker kommune, planseksjonen, Boks 13, 2381 Brumunddal eller til postmottak@ringsaker.kommune.no innen 1. desember 2017, med henvisning til arkivsak 14/4054.


Det inviteres til åpen kontordag mandag 6. november kl. 15-17 i kantina på Gaupen skole. Vi vil være til stede for å svare på spørsmål i tilknytning til foreslåtte planendring.

Dersom det er spørsmål til reguleringsarbeidet kontakt saksbehandler, epost tmo@ringsaker.kommune.no eller telefon 62 33 51 54.