Løsningene som er valgt for hytter og fritidsboliger varierer etter beliggenhet og infrastruktur. Noen steder er det kun utplassert restavfallscontainere. Andre steder er det returpunkt med sorteringsløsning, og noen har egen avfallsbeholder. Der det er tilrettelagt for det, skal avfallet sorteres.

Les mer om renovasjon hos Sirkula

Priser i 2019 for hytte- og fritidsrenovasjon

Pris per hytte per år inkludert moms:
 
Fritidseiendommer som benyttes til bolig NOK 2498,75
Eiendommer med vann og avløpsordning NOK1763,75
Eiendommer uten vann og kloakk NOK1163,75
Eiendommer i områder med lavere tilgjengelighet NOK 820 

Lovgrunnlag for hytterenovasjon

Forurensningslovens § 30 sier at kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Ot.prp. nr. 87 (2001-2002) om forurensningsloven presiserer i kapittel 2.6.2 at «Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus etc.»

Sirkula er delegert ansvar for innsamling av avfall fra fritidsboliger i Ringsaker kommune. 

Full container?

Er containeren du skal levere i full, ber vi deg ringe vakttelefonnummeret som står på containeren.
Er det ikke oppført telefonnummer på container, vennligst kontakt Sirkula.