Den som har behov for to eller flere helse- og sosialtjenester som er ”langvarige” og som trenger koordinering, har rett til å få utarbeidet en individuell plan (gjerne forkortet IP).

Planen er et verktøy for samarbeid og samhandling mellom den som mottar tjenesten og/eller eventuelt pårørende, tjenesteapparatet, og mellom de aktuelle tjenesteyterne. I tillegg er det et viktig grunnlagsdokument som skal bidra til å gi et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. Pasienten/brukerens mål, ressurser og behov for tjenester skal være utgangspunktet for prosessen. Pasient/bruker har rett til å delta aktivt i å beskrive behovet for tjenester, ønsker og mål som er viktig - i dag og i fremtiden. IP gir ikke den enkelte bruker en større rett til tjenester, men skal bidra til å koordinere de tjenestene som pasienten/brukeren får. Planen skal dokumentere den faktiske situasjonen og behov for tiltak og tjenester. Det kan gi grunnlag for å søke om nye/andre tjenester. Det må altså søkes om evt nye tjenester på vanlig måte.

Personlig koordinator

Ved etableringen av den individuelle planen oppnevnes en personlig koordinator, som skal ha hovedansvaret for oppfølgingen av den som mottar tjenesten i forhold til samarbeidet om å gi koordinerte tjenester. Selve planen skal inneholde et helhetlig og begrunnet tjenestetilbud, der vurderinger og virkemidler er sammenfattet.

Søke om individuell plan

Henvendelsskjema IP rev 18.10.2016.dotx