Planområdet ligger sør på Jessnes og er på 3,3 daa. Eneboligen som ønskes oppført er et 2-etasjers bygg med tilhørende fløy i en etasje som omkranser og skjermer privat uteoppholdsareal. Garasjebygget, som også inneholder bodplass, planlegges oppført nord for eneboligen. Eksisterende enebolig og annen bebyggelse på eiendommen, herunder garasje og uthus, rives.

Eiendommen er i dag regulert til kombinert formål bolig/fritidsbebyggelse, men foreslås omregulert til frittliggende boligbebyggelse. Planforslaget legger opp til en økning av byggehøyder, herunder gesimshøyde fra 4,2 meter til 6 meter, og mønehøyde fra 6,5 meter til 7,5 meter. For garasje og tilbygg (fløy) til boligen tillates mønehøydepå 4,5 meter. Det er videre foreslått en reguleringsbestemmelse som sier at bebyggelse over en etasje skal ha møneretningen vendt mot Mjøsa, og at kun deler av bebygd areal (maks 140 m2) tillates bygd i to etasjer. Hensikten med regulert møneretning er å begrense byggehøyde og volum med hensyn til sikt for bakenforliggende bebyggelse. Det settes i tillegg krav til saltak med takvinkel mellom 15 og 35 grader (videreføring fra gjeldende plan).

Planforslaget viderefører gjeldende utnyttelsesgrad på %-BYA = 20% på tomtas nettoareal eksklusive parkeringsareal, men øvre grense for samlet bruksareal (BRA) foreslås økt fra 125 m2 (gjeldende plan) til 360 m2. Eksisterende bebyggelse har i følge matrikkelen til sammen 234 m2 BRA.

Gjeldende byggegrense mot adkomstvegen Jessnesstranda opprettholdes, mens byggegrensen mot Mjøsa får mindre justeringer i planforslaget, herunder 2 meter nærmere Mjøsa enn gjeldende byggegrense i nord. Terrenget må tilpasses for å få eneboligen utenfor nivå for beregnet 200-års flom med 50 cm sikkerhetsnivå (= kote +127,3) og det tillates oppført en bølgebryter over flomgrense inntil 3 meter utenfor bygggrensen mot Mjøsa med høyde inntil +127,65.

Eksisterende avkjørsel skal opprettholdes. Det tillates to båtfester på eiendommen, det vil si en mer enn hva gjeldende bestemmelser åpner for. Vegetasjon skal i størst mulig grad bevares, dette gjelder særlig eksisterende furutrær og kantvegetasjon mot Mjøsa.

Plandokumentene kan ses på kommunens nettsider i Planinnsyn. Kommunens servicesenter i Brumunddal og biblioteket i Brumunddal kan være behjelplig med å finne/skaffe dokumenter. Uttalelser til planarbeidet kan gis i Planinnsyn via funksjonen "Gi tilbakemelding" eller sendes skriftlig til Ringsaker kommune, Planseksjonen, Postboks 13, 2381 Brumunddal eller til postmottak@ringsaker.kommune.no innen 26. mai 2019 med henvisning til arkivsak 18/5963. Alle berørte parter og offentlige instanser tilskrives i eget brev.

Dersom det er spørsmål til reguleringsarbeidet kan saksbehandler kontaktes på e-post ambj@ringsaker.kommune.no eller telefon 62 33 51 53.