Planområdet ligger i Kongelhol sørøst for Brumunddal sentrum. Ved å omstrukturere dagens reguleringsformål og eiendomsgrenser (makeskifte) rundt dagens friområde vil området kunne tas i bruk til rekreasjonsformål og bli en grønn korridor mellom Kongelhol og det store friområdet/naturvernområdet nord for planområdet (Butterkvern). Flere av arealene innenfor planområdet har potensiale for fortetting. I nordvestre hjørne innenfor gjeldene reguleringsplan ligger det ubebygde arealer med boligformål, og hele eller deler av området regulert til forretning/kontor kan utnyttes bedre. Friområdet mot Østgårdsvegen i øst har grodd igjen og benyttes hovedsakelig som smett mellom Østgårdsvegen og Møllerstuvegen, noe man kan opprettholde selv om man fortetter området.

Plandokumentene kan ses på kommunens nettsider i Plandialog. Innspill til planarbeidet kan gis i Plandialog via funksjonen «Gi tilbakemelding» eller sendes skriftlig til Ringsaker kommune, Planseksjonen, Boks 13, 2381 Brumunddal eller til postmottak@ringsaker.kommune.no innen 7. januar 2018, med henvisning til arkivsak 17/6300. Alle berørte parter og uttaleinstanser tilskrives i brev.

Dersom det er spørsmål til reguleringsarbeidet kontakt saksbehandler, epost ambj@ringsaker.kommune.no eller telefon 62 33 51 53.