Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at boligeiendommen på 1359 m²  kan utvikles ved at eksisterende bolighus totalrenoveres og bygges på og til. Det planlegges to bygninger med 2,5 etasjer, totalt 7 boenheter og parkering/garasjering på bakkeplan. Dessuten legges til rette for felles avkjørsel med naboeiendommen i øst, Furnesvegen 23, gnr/bnr 688/50. Se plandokumentene for nærmere informasjon.

Plandokumentene kan leses i planinnsyn. Kommunens servicesenter i Brumunddal, biblioteket i Brumunddal  og saksbehandler på telefon 62 33 54 53, kan være behjelpelig med å finne/skaffe dokumenter. Plandokumenter er oversiktskart, plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse,  solstudie, illustrasjonsplan og risiko- og sårbarhetsanalyse.

Uttalelser til planforslaget sendes via planinnsyn, på e-post eller som brev til Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal, innen 1.august 2019.