Koordinerende enhet i Ringsaker er organisert i Kommunalmedisinsk senter (KMS).

Koordinerende enhet er et henvendelsessted for deg som har behov for koordinator og individuell plan.

Alle som har behov for å koordinere hjelp fra flere instanser over en lengre tidsperiode, har rett til en koordinator og å få utarbeidet en individuell plan (IP). Du kan ha god hjelp av en koordinator selg om det ikke utarbeides IP. Retten og plikten til individuell plan og koordinator er hjemlet i ulike lovverk.

IP er en overordnet plan og et samarbeidsverktøy der bruker eller brukers representant skal ha en aktiv rolle. Invidiuell plan skal inneholde en oversikt over brukers mål, ressurser og behov for tjenester. 

Å ha utarbeidet en indviduell plan betyr ikke at du får større rettigheter til tjenester, men det er en måte å samordne dine tjenester på, eventuelt finne fram til tjenester du kan søke om.