Koordinerende enhet

Ansvaret for å koordinere tjenester for brukere med store og sammensatte behov (Koordinerende enhet) i Ringsaker er tillagt enhet for tjenestetildeling og samordning. 

Koordinerende enhet er et henvendelsessted for deg som har behov for å koordinere dine tjenester, eventuelt ved hjelp av koordinator og individuell plan.

Alle som har behov for å koordinere hjelp fra flere instanser over en lengre tidsperiode, har rett til en koordinator og å få utarbeidet en individuell plan (IP). Du kan ha god hjelp av en koordinator selv om det ikke utarbeides IP. Retten og plikten til individuell plan og koordinator er hjemlet i ulike lovverk.

IP er en overordnet plan og et samarbeidsverktøy der bruker eller brukers representant skal ha en aktiv rolle. Invidiuell plan skal inneholde en oversikt over brukers mål, ressurser og behov for tjenester. 

Å ha utarbeidet en indviduell plan betyr ikke at du får større rettigheter til tjenester, men det er en måte å samordne dine tjenester på, eventuelt finne fram til tjenester du kan søke om.

Individuell plan

Den som har behov for to eller flere helse- og sosialtjenester som er ”langvarige” og som trenger koordinering, har rett til å få utarbeidet en individuell plan (gjerne forkortet IP).

Planen er et verktøy for samarbeid og samhandling mellom den som mottar tjenesten og/eller eventuelt pårørende, tjenesteapparatet, og mellom de aktuelle tjenesteyterne. I tillegg er det et viktig grunnlagsdokument som skal bidra til å gi et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. Pasienten/brukerens mål, ressurser og behov for tjenester skal være utgangspunktet for prosessen. Pasient/bruker har rett til å delta aktivt i å beskrive behovet for tjenester, ønsker og mål som er viktig - i dag og i fremtiden. IP gir ikke den enkelte bruker en større rett til tjenester, men skal bidra til å koordinere de tjenestene som pasienten/brukeren får. Planen skal dokumentere den faktiske situasjonen og behov for tiltak og tjenester. Det kan gi grunnlag for å søke om nye/andre tjenester. Det må altså søkes om evt nye tjenester på vanlig måte.

Personlig koordinator

Ved etableringen av den individuelle planen oppnevnes en personlig koordinator, som skal ha hovedansvaret for oppfølgingen av den som mottar tjenesten i forhold til samarbeidet om å gi koordinerte tjenester. Selve planen skal inneholde et helhetlig og begrunnet tjenestetilbud, der vurderinger og virkemidler er sammenfattet.

Søknad om individuell plan gjøres via felles søknadsskjema til helse og omsosrgstjenester. 

Våre oppgaver

Enhet for tjenestetildeling og samhandling har ulike oppgaver:

  • Svare på spørsmål
  • Gi veiledning
  • Tar i mot søknader om helse- og omsorgstjenester. Hvilke tjenester dette omfatter, kan du se under menyvalget Våre tjenester.
  • Gjennomfører kartlegging og utredning i samråd med søker, med utgangspunkt i å oppnå størst mulig selvstendighet i eget liv. Dette innebærer større fokus på hverdagsmestring/rehabilitering og bruk av ny teknologi.
  • Sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov.
  • sikre at brukerne får helhetlige, fleksible og forutsigbare tjenester, i samarbeid med de øvrige enhetene i kommunen.