Oppsummert innebærer reguleringsendringen for tilrettelegging av fremtidig krysningspunkt mellom jernbane og E6 følgende endringer i forhold til vedtatte reguleringsplaner fra 2012 og 2013: 

Endringer i plankart
1. Areal for ny jernbanekulvert er regulert inn.
2. Bekkekulvert er tilpasset framtidig jernbanetrasé.
3. Fordrøyningsbasseng er regulert inn. Erstatter behovet for fordrøyning av bekk i opprinnelig plan.
4. Noe mer «annen veggrunn» er avsatt i tilknytning til Mjøsvegen.

Overvann og flom
Det er gjennomført vannlinjeberegninger og fagnotat vedrørende overvann og flom er revidert. Konklusjonen i vannlinjeberegningene er at det ved dimensjonerende nedbørsepisode vil forekomme oversvømmelser av områdene langs bekken og Tjernlitjernet slik som i dag, men at eksisterende Dovrebane og E6 ikke vil bli oversvømt. Vannlinjeberegningene viser at det kontrollerende tverrsnittet ligger nedstrøms tiltaksområdet og utenfor planområdet. Tiltaket i seg selv vil ikke påvirke vannivået i Tjernlitjernet.

På bakgrunn av ovennevnte dokumentasjon vurderer kommunen at hensynet til økt mengde overflatevann fra tiltaket å synes være ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Flomforholdene uavhengig av tiltaket er i utgangspunktet ikke tilfredsstillende på grunn av flatt terreng og eksisterende jernbanelinje som demmer opp for en god nok avrenning fra området. Dette forholdet vil antagelig vedvare inntil jernbanen bygges om.

Støy – innsigelse fra Fylkesmannen
Med bakgrunn i nasjonale mål om å redusere støyplager har Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget når det gjeller støyskjermingstiltak. Fylkesmannen har bedt om at det må vises hva som skal til av støyskjermingstiltak langs vegen, for å kunne skjerme ned til grenseverdiene angitt i retningslinjen for støy, og eventuelt legges fram en utfyllende begrunnelse for hvorfor det evt. ikke etableres tilstrekkelig skjerming langs vegen. 

Nye Veier med konsulent har utført nye støyberegninger basert på oppdatert grunnlag for ÅDT og fartsgrense 110 km/t. Nytt støynotat følger revidert planmateriell, og oppdaterte støytiltak er lagt inn i plankart med høyder. Bygg hvor det skal vurderes lokale støyskjermingstiltak er markert i plankartet med rødt illustrasjonssymbol.

En vurderer ut i fra dette at hensynet til støy er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Plandokumentene kan ses på kommunens nettsider i Plandialog eller her. Innspill til planarbeidet kan gis i Plandialog via funksjonen «Gi tilbakemelding» eller sendes skriftlig til Ringsaker kommune, planseksjonen, Boks 13, 2381 Brumunddal eller til postmottak@ringsaker.kommune.no innen 16. mai 2019, med henvisning til arkivsak 18/1715.

Eventuelle spørsmål kan stilles:
Nye Veier v/Maren Bysveen, tlf. 992 34 164, e-post maren.bysveen@nyeveier.no
Ringsaker Kommune v/Tina Østby, tlf. 62 33 51 54, e-post tmo@ringsaker.kommune.no