Nye Veier AS, Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet er enige om at det er hensiktsmessig å bygge framtidig kryssningspunkt for dobbeltsporet jernbane og E6 sør for Brumunddal. Regulert E6 ligger på en drøyt 15. m høy fylling gjennom planområdet. Dovrebanen legges om slik at den krysser under E6 lengere øst enn tidligere regulert. Nye E6 legges derfor om på en ny og lengre bru over jernbanen. Bruas plassering og utforming sammenfaller med fremtidig trasé for dobbeltsporet InterCity-Dovrebanen fra vedtatt kommunedelplan. Eksisterende jernbanekulvert saneres.

Andre viktige tema i planarbeidet er:
- Omlegging av Sandtjernbekken og flytting av fordrøyningsdam
- Sandtjernbekken
- Endret støytiltak, voll til skjerm langs nordgående felt
- Anlegg for myke trafikanter

Revidert fagnotat for overvann og flom blir tilgjengeliggjort og ettersendt berørte parter når vannlinjeberegninger for Sandtjernbekken nedstrøms E6 er gjennomført.

Plandokumentene kan ses på kommunens nettsider i Plandialog. Innspill til planarbeidet kan gis i Plandialog via funksjonen «Gi tilbakemelding» eller sendes skriftlig til Ringsaker kommune, planseksjonen, Boks 13, 2381 Brumunddal eller til postmottak@ringsaker.kommune.no innen 17. august 2018, med henvisning til arkivsak 18/1715.

Dersom det er spørsmål til reguleringsarbeidet kontakt saksbehandler, epost tmo@ringsaker.kommune.no eller telefon 62 33 51 54