Kulturbygg

Tilskuddet gis til større reparasjoner, ombygging, nybygging, restaurering og tilbakeføring. I søknaden redegjøres for behovet, eierforhold, virksomhet, teknisk og estetisk standard. Kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsregnskap skal følge med søknaden. Ved større ombygging og nybygg skal planer og tegninger forhåndsvurderes av kultursjefen med tanke på statlige tilskudd. 

Søke om tilskudd

Søknadsfrist 1. mai.

For å søke om tilskudd må du fylle ut og legge ved et kostnadsoverslag for arbeidene.

Skjemaet du skal bruke laster du ned her.

Arrangement

Kan gis til konserter, teaterforestillinger, utstillinger etc. Det skal redegjøres for arrangementet eller prosjektet, og legges ved kostnadsoverslag og finansieringsplan. Søknad må foreligge i god tid før arrangementet avvikles. Ingen søknadsfrist.

Her søker du

Medlemstilskudd

Det gis tilskudd til alminnelig drift og administrasjon av kulturoganisasjoner for barn og unge. Det legges vekt på hva slags aktivitet som drives, medlemstall, alder på medlemmene og økonomien i laget. Siste års reviderte regnskap og årsberetning skal ligge ved søknaden. Kultursjefen kan i enkelte tilfeller pålegge organisasjonene å dokumentere medlemstallet i form av navnelister. Det søkes på eget skjema. Det søkes da på samme skjema og legges ved driftsbudsjett og vedtekter. Søknadsfrist 1. april.

Her søker du

Sommermusikkskole

Det gis tilskudd til deltakelse ved sommermusikkskoler. Det kan kun søkes for medlemmer t.o.m 19 år bosatt i kommunen. Kvitteringer og kursinformasjon må legges ved. 

Her søker du

Andre kulturtiltak

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor de tradisjonelle organisasjonskanalene. Ingen søknadsfrist.

Her søker du

Tilskudd til leder- og instruktøropplæring

Kan gis til faglig eller administrativ utvikling av organisasjonen. Det legges vekt på at kunnskapene formidles videre i laget i form av interne kurs eller organisasjonsarbeid. Søknadsfrist 1. april for kurs i vinterhalvåret og 1. oktober for kurs i sommerhalvåret.  ·

For mer info og søknad, ta kontakt med Marthe Sørby:
​Telefon: 62 33 51 78
E-pst: maso@ringsaker.kommune.no   

Tilskudd til private ungdomsklubber

Gis til alminnelige driftsutgifter som husleie, strøm, vask og utstyr. Det ytes også tilskudd til alkoholfrie fredags- og lørdagssammenkomster for ungdom. Tilbudet må være åpent for all ungdom (i bestemte aldersgrupper) i nærmiljøet. Søknadsfrist 1. april.

For mer info og søknad, ta kontakt med Marthe Sørby:
​Telefon: 62 33 51 78
E-pst: maso@ringsaker.kommune.no   

Tilrettelegging for funksjonshemmede

Tilskudd kan gis til kultur- og fritidsaktiviteter for funksjonshemmede. Aktivitetene kan foregå i regi av kulturorganisasjoner der funksjonshemmede er inkludert i ordinære aktivitetsgrupper, for eksempel med hjelpeinstruktør, eller der organisasjonen har egen gruppeaktivitet for funksjonshemmede. Tilskudd kan også gis til egne kultur- og fritidsorganisasjoner for funksjonshemmede eller til kulturaktiviteter i regi av funksjonshemmedes interesseorganisasjoner. Det søkes på eget skjema som sendes de organisasjonene vi har registrert med slikt tilbud. Søknadsfrist 1. april.

Kontakperson:
Guri Kåshagen
E-post: guri.kåshagen@ringsaker.kommune.no   
​Telefon: 62 33 51 86

Her søker du

Lekeplasstilskudd

Velforeninger (ikke i fjellet), FAU og liknende kan søke om støtte til aktivitetsfremmende tiltak for barn og unge. Det legges vekt på åpen tilgang for alle, sikkerhet, budsjett og drift. Søknadsfrist 1. april.

Søknadsskjema finner du her

Velforeninger i fjellet

Velforeninger i fjellet kan søke tilskudd til aktivitetsfremmende tiltak i fjellregionen. Søknadsfrist 1. juli.

Søknadsskjema finner du her