Planen legger til rette for utbygging av frittliggende småhusbebyggelse med 41 tomter. Adkomsten til det nye boligfeltet er planlagt via Dælihagan i samsvar med gjeldende reguleringsplan for Kval, vedtatt i 1981. Planforslaget viderefører og regulerer eksisterende grønnstruktur i område med gjennomgående turveg i nord-sør retning, og eksisterende friområde i nord med skog og gapahuk.

Krysset Høsbjørvegen – Kvalslykkja ved Furnes bo- og aktivitetssenter er regulert bort i gjeldende plan. I planforslaget beholdes krysset, men med rekkefølgekrav om oppstramming av krysset, samt med ønske om redusert hastighet på Høsbjørvegen. 

Det er behov for nye navn på vegene V6, V8, V9 og V10, og begrunnet forslag til dette ønskes. Vegnavn bør mest mulig følge den lokale navneskikken og innholde gamle stedsnavn. Personnavn og temanavn bør unngås. Adressenavnet bør ikke overstige 22 posisjoner inkludert punktum og mellomrom. Samtidig bør navnet være lett å skrive og oppfatte. Etter Matrikkelloven §21 er det kommunen som skal tildele offisiell adresse. Før kommunen gjør endelig vedtak om offisiell adresse, blir de som vedtaket får virkning for gitt mulighet til å uttale seg.

Plandokumentene kan ses på kommunens nettsider i Plandialog. Innspill til planarbeidet kan gis i Plandialog via funksjonen «Gi tilbakemelding» eller sendes skriftlig til Ringsaker kommune, planseksjonen, Boks 13, 2381 Brumunddal eller til postmottak@ringsaker.kommune.no innen 16. oktober 2017, med henvisning til arkivsak 16/6619.

Dersom det er spørsmål til reguleringsarbeidet kontakt saksbehandler, epost tmo@ringsaker.kommune.no eller telefon 62 33 51 54.