Resultatene så langt tyder på at luftkvaliteten i Brumundal er god, men at det i perioder av året (kalde vinterdager med stillestående luft) kan ha høye verdier av nitrogenoksider og svevestøv. Hovedkildene til dette er vedfyring og biltrafikk. Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet.  

Tiltak som bedrer luftkvaliteten

  • Redusere biltrafikk – øke andel gående og syklende
  • Benytte kollektivtrafikk
  • Redusere olje- og vedfyring
  • Benytte rentbrennede ovner og benytte tørr ved
  • Bedre vedlikeholdet av veiene

Les mer om  forurensningsnivået i Lillehammer  og generelt om luftforurensning på nettsidene til  Norsk Institutt for luftforskning.