Pihl AS legger fram forslag til planprogram for vegatkomst til Lunkelia hyttefelt på Sjusjøen. Samtidig varsles det oppstart av planarbeid for hyttefeltet med atkomstveger. Planprogrammet er utarbeidet av Areal+ AS i henhold til Plan‐ og bygningslovens forskrift om konsekvensutredning. Reguleringsplanarbeidet med Lunkelia startet opp i 2015. Etter merknader fra blant andre Fylkesmannen i Hedmark og innsigelse fra Hedmark fylkeskommune ble kommunens planbehandling stilt i bero februar 2017. Det varsles nå en «re‐start» av planarbeidet. 

Hensikten med planarbeidet å regulere atkomstveg fram til Lunkelia i samsvar med kommuneplanen for Ringsaker. Planprogrammet skal avdekke utredningsbehovet for alternative atkomstveger C og E,  med målsetning om å få regulert atkomstveg fram til Lunkelia. Adkomstveg C går fra Sjusjøvegen (Fv. 2, offentlig veg) via Ringvegen og Øvre Vardeveg. Alternativ E går fra Nordsetervegen via Veståsvegen /Trollhaugvagen. Planavgrensningen er vist i varselsbrevet og i planprogrammet, dokumentene i saken finnes i kommunens post- og saksliste.

Uttalelser til planprogrammet og planarbeidet sendes Areal+ AS, Storgata 64A, 2609 Lillehammer eller pr epost: post@arealpluss.no  innen 2.juni.2019.

Areal+ vil etter merknadsfristen omtale og vurdere å innarbeide eventuelle innspill i planprogrammet, for deretter å oversende saken til kommunen. Revidert planprogram ‐ etter offentlig ettersyn ‐ legges fram for fastsetting i politisk utvalg i Ringsaker kommune.

Areal+ og Pihl AS gjennomfører åpent plankontor i høringsperioden hvor de vil være tilgjengelige for spørsmål om planarbeidet. Åpent plankontor holdes på følgende datoer:

  • 5. april fra kl.12 – 18
  • 6. april kl. 9 ‐ 12
  • 3. mai kl. 12 ‐ 17

Sted: Pihl bygget på Sjusjøen – alle tidspunkt. Åpent plankontor betyr at plankonsulent og forslagsstiller er til stede i Pihl-bygget disse tidspunktene og kan svare på spørsmål en-til-en. Det vil ikke være en felles presentasjon.