Som en del av planoppstart er det utarbeidet forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning (KU). Det er krav om KU fordi området foreslås regulert til næringsutbygging med tillatelse til oppføring av mer enn 15 000 m².

Området er i gjeldende plan regulert til vegserviceanlegg og døgnhvileplass i reguleringsplanen for E6 Tjernli – Botsenden, sist revidert 24.5.2017. Ved siste revidering av planen vedtok kommunestyret (møte 14.6.2017, sak 047/17) at det skal startes en planprosess for å finne alternativ lokalisering av døgnhvileplass for vogntog på strekningen Brumunddal – Rudshøgda. Nye Veier er i gang med denne prosessen.

Viktige tema i planarbeidet blir:
Rammer og prinsipper for utforming av bebyggelse.
-  «Hovedgate for gang- og sykkeltrafikk» mellom Mjøsstranda og sentrum, samt gang- og sykkelarealer langs tomtas nordside/langs framtidig fylkesveg.
- Plassering og utkjøring til fylkesveg.
- Om vegserviceanlegg skal integreres i ny arealbruk og i så fall hvordan.

I forslag til planprogram fins mer informasjon om det forestående planarbeidet, herunder om de aktuelle tema som skal belyses nærmere.

Reguleringen tenkes utført i samspill med private aktører etter eventuelt salg, jf. kommunens annonsering av tomter for næringsutvikling.

Plandokumentne kan ses på kommunens nettsider i Plandialog. Innspill til planarbeidet kan gis i Plandialog via funksjonen "Gi tilbakemelding". Det er også mulig å sende uttalelser i e-post eller brev til Ringsaker kommune. Sist frist for uttalelser er 10. august 2018.