I henhold til plan- og bygningslovenss § 12-8 varsler ARR arkitekter på vegne av grunneier Mari Østby-Deglum, oppstart av detaljregulering for eiendom gnr./bnr. 767/37 og deler av 767/1 i Furnes.

Hensikten med planarbeidet er å regulere til barnehage for å formalisere gjeldende arealbruk og legge til rette for fradeling og videreutvikling av eiendommen. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område, og utgjør ca 48 daa.  Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning, men konsekvenser av tiltaket vil bli belyst i planprosessen. 

Dokumenter i saken kan ses i kommunens post og saksliste.

Frist for uttalelser til planarbeidet er 10.03.2019.

Kommentarer eller innspill til planarbeidet sendes til ARR arkitekter AS; post@arrark.no , eventuelt pr. post: postboks 252, 2381 Brumunddal.