Endringsforslaget er innenfor rammene av gjeldende plan og i samsvar med prinsippene i vegsystem som var vist i illustrasjonsplan til områdereguleringsplanen. Planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og andre dokumenter i saken kan sees i planinnsyn og i kommunens innsynsløsning, sak nr 17/5817. Varsel om endringsforslag er sendt i brev til berørte parter, interessenter og myndigheter. Det oppfordres til å gi uttalelse via planinnsyn. Uttalelse kan også sendes i brev eller e-post til Ringsaker kommune.