Endringen ble vedtatt av planutvalget 5. juni 2019. Kommunen selv hadde initiert endring/utvidelse av maksimumsrammene for bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) og oppfølging av fredningsvedtak og eiendomgrenser. Fylkeskommune tok initiativ til endring av bestemmelsene for vegbelysning langs en del av Prestvegen, og utvidede bestemmelser for vegetasjonsskjøtsel. 

For mer informasjon se planutvalget behandling med saksutredning, vedtak og vedlegg

Lenke til plankart og arkivinnsyn via Plandialog/Planinnsyn

Lenke til arkivinnsyn via kommunens innsynsløsning

Frist for eventuell klage er 6. juli 2019. Klager sendes skriftlig til Ringsaker kommune. Bruk gjerne funksjonen "Gi tilbakmelding" i Plandialog/Planinnsyn. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygninglovens §15-2 eller rav om erstatning etter §15-3 må være framsatt overfor Ringsaker kommune innen 3 år.