Det foreslås økt grad av utnytting for byggeområdet for besøkssenteret/Prøysenhuset. Byggeområdets utstrekning tilpasses eiendomsstruktur i samsvar med forutsetningene ved opprinnelig reguleringsvedtak forut for etablering avPrøysenhuset. Område for bevaring av kulturmiljø og hensynssone for fredning etter kulturminneloven foreslås justert  i samsvar med gjennomført fredningsvedtak. 

Endringsforslaget består av:

Innsyn  i arkivsaken 

Plandialog/planinnsyn 

Det oppfordres til i gi uttalelse via funksjonen "Gi tilbakemelding" i plandialog. Uttalelser kan også sendes kommunen i brev eller e-post. 

Kontaktperson for planendringen i Ringsaker kommune er planrådgiver Johanne Aasnæs Sørum