Elevrådet

Elevrådet består av 2 representanter for hvert av årstrinnene i 5. - 7. trinn. Lederen for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle tilfelle kalles inn når en tredel av medlemmene i rådet eller skoleleder krever det. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeler nærmiljøet til eleven. Elevrådet arrangerer også ulike sosiale tiltak for elevene ved skolen.

Jørgen på 6. trinn er Elevrådsleder skoleåret 2016-2017

FAU og foreldrerådet

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna på skolen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som består av foreldrerepresentanter som er valgt på hvert klassetrinn.

Foreldrekontakt er en representant for foreldrene, valgt av foreldre i samme klasse. Foreldrekontaktene skal samarbeide med lærerne, og spesielt kontaktlærere.

FAU-leder er Trine Lise Karlsen, trine.lise@bbnett.no

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget

Alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg (SU) (Opplæringslovens § 11-1). Utvalget er skolens øverste samarbeidsorgan og består av representanter for viktige parter i skolesamfunnet. Det skal sikre god kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Sammen med det øvrige hjem-skole-samarbeidet skal samarbeidsutvalget styrke elevenes og foreldrenes mulighet for medvirkning og innflytelse i skolen.

Ved hver grunnskole skal det også være et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldra til sammen er i flertall. Utvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldra tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Ved Fagernes skole fungerer Samarbeidsutvalget også som Skolemiljøutvalg, og det er valgt inn ekstra representanter slik at elevene og foreldrene til sammen er i flertall.