Elevrådet

Elevrådet ved Stavsberg skole består av seks tillitsvalgte representanter; en jente og en gutt fra hvert av mellomtrinnene 5. – 7. Leder og nestleder velges blant de seks representantene og skal være en jente og en gutt.

Elevrådet ved Stavsberg skole er svært aktivt og utarbeider sin egen handlingsplan for hvert skoleår. Elevrådet har ansvaret for å organisere tunge oppgaver som elev-vaktordningen, trivselsagentene og miljøbua, samt melkeansvarlige i melkebua.
Elevrådet behandler saker fra de enkelte trinnråd og tar avgjørelsene med tilbake til sine respektive trinn.

Elevrådet samarbeider med egen kontaktlærer om alle oppgavene som berører elevenes ve og vel.

Elevrådet 2017/18

 • Tillitsvalgte 5. trinn: Markus og Rikke
 • Tillitsvalgte 6. trinn: Mathea og Henrik
 • Tillitsvalgte 7. trinn: Tuva  (elevrådsleder) og Amund (nestleder)

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som ved Stavsberg skole består av to valgte foreldrekontakter fra hvert trinn (FAU). FAU sitt styre kan velges både blant og utenom disse og er til sammen 5 representanter som bekler vervene som leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. FAU er foreldrenes/foresattes talerør overfor skolen. De skal innad på det enkelte trinn og på tvers av trinnene arbeide for å skape et godt samhold mellom hjem og skole, og de skal medvirke til at elever og foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt helhetlig skolemiljø. FAU har sine egne sider på Fronter.

 

FAU 2017/18:

 • Leder: Lisbeth Narten 
 • Nestleder: Hallgeir Dahl
 • Kasserer: Susanne Arefjord
 • Styremedl/sekretær: Arild Lishagen Myhre
 • Styremedlem:  Ann Elisabeth Hagen 
 • Revisor: Tone Engeset

 

Se FAU sin egen aktivitetskalender her

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. SU ved Stavsberg skole har ni representanter; to fra elevrådet, to fra FAU, to fra undervisningspersonalet, en politisk oppnevnt representant, en fra andre ansatte og skoleleder. Antallet brukerrepresentanter skal være i flertall. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som omhandler skolemiljøet, både det fysiske og det psykososiale. Samtlige brukerundersøkelser, skolens fysiske tilstand til en hver tid, anvendelsen og kvaliteten på uteområdet er saker som går igjen i disse møtene. Samarbeidsdutvalget har fire møter i skoleåret.

Jmfr. opplæringsloven skal det ved hver grunnskole være et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal bestå av:

 • to representanter for undervisningspersonalet
 • en for andre ansatte
 • to fra Foreldrerådet
 • to for elevene
 • to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen.

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU ved Stavsberg 2017/2018 er sammensatt med følgende representanter:

 • Åse Indahl, Hanne Kristin Pedersen – fra undervisningspersonalet
 • Mariann L Korsvold – fra andre ansatte
 • Lisbeth Narten, Arild Lishagen Myhre – fra Foreldrerådet
 • Amund Hallum-Telneset, Tuva Gunnerud-Åhlèn– fra Elevrådet
 • Jon Olav Tuterud, Else Margrethe Holst – fra kommunen

SU holder i regelen 4 møter i året; 2 i høsthalvåret og 2 i vårsemesteret.