Elevrådet


Det er lovfestet at alle skoler skal ha et elevråd, for å sikre elevenes medvirkning i skolehverdagen. På Hempa skole er det fire elever (to representanter og to vara) fra 3.-7.trinn som sammen med en voksen danner elevrådet. På høstens første elevrådsmøte ser vi film om hva elevråd er og hvilke saker elevrådet kan arbeide med, og snakker om forventninger til skoleåret.

To elever fra 6.-7.trinn velges som leder og nestleder. Elevrådsrepresentantene har som oppgave å legge til rette for klassens time, representere klassens synspunkter i saker, følge opp miljøet i klassen og klasserommet, samt å møte på elevrådsmøtene vi har hver sjette uke. Det skrives innkalling og referat fra elevrådsmøtene som legges ut på elevrådets rom i Fronter, samt sendes til alle trinn, rektor og FAU.

Elevrådet arrangerer hvert år en elevrådsdag på våren der vi deler ut frukt og leder leker i matfri. Leder og nestleder er med på møter i SU (samarbeidsutvalget) på skolen, vi tar imot besøkende, er med og tilrettelegger for skoleløpet hver høst og har litt ansvar for skolens fellessamling i forbindelse med FN-dagen i oktober.

Samarbeidsutvalget

Skolen har samarbeidsutvalg i hht opplæringslovens § 11-1 og skolemiljøutvalg i hht lovens § 11-1a.

Samarbeidsutvalget består av alle partene i skolesamfunnet: elever, foreldre, lærere, andre ansatte og ledelse, i tillegg til en politisk valgt representant. Samarbeidsutvalgets viktigste oppgave er å være et samarbeidsorgan for alle disse med hovedfokus på hvordan elevene kan få økt læringsutbytte, sosialt og faglig.

De samme parter er representert i skolemiljøutvalget, men her er elever/foreldre i flertall. Skolemiljøutvalget skal minst to ganger i året drøfte status og framdrift for skolemiljøarbeidet ved skolen. Et godt skolemiljø er en forutsetning for et godt læringsutbytte.

Foreldrerådets arbeidsutvalg

Foreldrerådet består av alle foreldre ved skolen. I det daglige arbeidet er det Foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU, som representerer foreldrerådet.
FAU har innflytelse gjennom sin meningsutveksling med skolen, og i diverse aktiviteter i samarbeid med skolen. FAU formidler foreldrenes synspunkter på generelle pedagogiske og administrative ordninger ved skolen og SFO. Alle saker som gjelder skolesamfunnet er aktuelle arbeidsområder for FAU.
FAU legger vekt på å ha et tett samarbeid med skolens ledelse.

FAU’s hovedformål er å være et bindeledd mellom foreldre og skolens ledelse.
FAU kan komme med innspill til og uttale seg om blant annet følgende saker:
• Skolens strategi- og årsplaner
• Planer for samarbeid mellom hjem og skole
• Trafikkforhold og trygging av skoleveier
• Planer for ombygging, innredning og vedlikehold av skoleanlegget
• Verne- og helsetiltak for elevene
• Skolens informasjonsvirksomhet
• Prinsipper for valg av bøker og lignende til skolebiblioteket