Planutvalget har i møte 17.10.2018, sak 077/18, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Birkebeinerbakken øst ut til offentlig ettersyn, og sende forslaget på høring. Hensikten er å gi alle som ønsker det mulighet til å komme med merknader til forslaget.

Planområdet ligger om lag to km vest for Sjusjøen sentrum, med atkomst fra Nordsetervegen. Planområdet er ca 240 daa stort og grenser mot Nordsetervegen i nord, Birkebeineløypa i øst og utbygde hytteområder i sør og vest. Området er tidligere regulert og bebygd med 51 hytter, men tas nå opp til ny regulering med den hensikt å fortette området med inntil 45 nye sjøleiertomter. Samtidig skal sti- og skiløypeforbindelser innen området stadfestes. I forbindelse med høringen bes det spesielt om tilbakemelding på antall fortettingstomter og plassering av disse, størrelsen på friområder og ivaretakelse av viktige grøntkorridorer.

Planforslagets saksdokumenter med planutvalgets behandling kan sees i Planinnsyn eller kommunens post- og saksliste. Dokumentene ligger også ute på bibliotekene i Moelv og Brumunddal. Uttalelser sendes via Planinnsyn, som e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no eller brev til Ringsaker kommune.

HØRINGSFRIST: 10. desember 2018

Ta kontakt med saksbehandler dersom plandokumentene ønskes tilsendt eller dersom det er behov for veiledning i plandokumentene.

Etter høringen og det offentlige ettersynet vil innkomne uttalelser bli gjennomgått. Om nødvendig vil justering av plankart og bestemmelser bli utført før endelig planforslag legges fram for politisk behandling i planutvalget og kommunestyret.