Det er vedtatt at dimensjonerende fartsgrense på E6 skal økes fra 100 til 110 km/t og at vegen skal bygges etter gjeldende håndbøker. Dette får konsekvenser for blant annet krav til stoppsikt i tunnelene ved Skarpsno som gir følgekonsekvenser for tunnel- og portaltverrsnitt.

Sweco på vegne av Nye Veier AS søkte derfor om blant annet følgende endringer:
· Forskjæring flyttes ca. 15 m lengre inn.
· Skarpsnovegen (veg V i plankart) legges om slik at den ligger i bergskjæring utenfor tunnelportaler. Vegen får en stigning på opptil 8 %.
· Veg merka V2_9 i plankartet får som følge av endringen en stigning på opptil 12,5 %.
· Liten Stjerntistel flyttes og reetableres i samme område. 

I etterkant av vedtak av planendringen er det oppdaget en forglemmelse i reviderte planbestemmelser. Område VA-S6 er ikke omtalt i reguleringsbestemmelsene. Bestemmelse 3.7 har administrativt fått innlemmet område VA-S6, og ordlyden: Område VA-S6 reguleres til annen veggrunn – teknisk infrastruktur jf. betegnelse i plankart og tegnforklaring. Reviderte bestemmelser har fått ny date 20.6.2019.

For fullstendig informasjon og innsyn i plandokumenter, se her på kommunens hjemmeside

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Klagefrist er satt til 19. juli 2019.

Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Ved eventuell klage sendes den i e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no eller i brev til Ringsaker kommune, Postboks 13, 2381 Brumunddal

Eventuelle klager vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn for å omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.