Endring av reguleringsplan for Lauvlia ble vedtatt av planutvalget 23.5.2018, sak 043/18. Endringen innebærer omlegging av ca 200 m av skiløypa nordvestover fra Snuplassen og samtidig etablering av to mindre stikkveger/atkomstveger til hytter. Tverrløypa mellom Snuplassen og Skogvegen tas ut av det ordinære løypenettet, men skal kunne prepareres som såle for ferdsel. Fullstendig informasjon og innsyn i plandokumenter på kommunens Innsynsløsning og Planinnsyn

Planutvalgets vedtak kan påklages. Frist for klage er satt til 30. juni 2018

Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes i vedtaket, og klagen må begrunnes. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.  Klage kan sendes som e-post posttmottak@ringsaker.kommune.no eller brev til Ringsaker kommune.

Eventuelle klage(r) vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn for å omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.