Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for alkoholgruppe 1 med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling. Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget.

Vilkår

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Både styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven, være fylt 20 år, arbeide i virksomheten og ha uklanderlig vandel.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet under «Skjema». Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Du må logge inn med ID-porten. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, og den blir liggende på "Minside". Det er ikke mulig å sende inn søknaden uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling:

  • Bestått kunnskapsprøve salg
  • Arbeidsavtale (daglig leder, styrer, stedfortreder)
  • Leiekontrakt for næringslokaler
  • Skatteattest firma
  • Skatteattest eiere/daglig leder
  • Firmaattest
  • Aksjeeierbok
  • Målsatte tegninger over salgsarealet.

Hvor lang tid tar det?

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka 60 dager. Når søknaden er mottatt i kommunen blir det innhentet uttalelser fra politiet, kemnerkontoret og skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden, nødvendig dokumentasjon mangler eller hvis søker gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Du må forvente en saksbehandlingstid på 2 måneder.

Salgstider

Salgstidene for salg av alkohol i butikk opp til 4,7 vol.% reguleres av alkoholloven § 3-7. I Ringsaker er det vedtatt følgende salgstider: